Od wczoraj obowiązują nowe zasady w Programie Czyste Powietrze. Poniżej przybliżamy najważniejsze:

Zmiana wzoru formularza

Zmianie uległ formularz wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. W obecnej formie wniosek zawiera warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw w celu podpisania umowy.

Zmieniona terminu kwalifikowalności kosztów

Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, teraz będzie wynosić nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Brak weksla in blanco

Wnioskodawcy ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

Brak wymagań dla istniejących źródeł ciepła!

Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5. klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

Przystępna instrukcja wypełniania wniosku

Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.

Zmiana wzorów dokumentów

Zmienione zostały też wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. NFOŚiGW zapewnia, że w tym przypadku zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

Jak już dochodzą do nas niepotwierdzone informacje, prace nad wzorem wniosku trwają dalej z uwagi na już zgłaszane problemy z wypełnianiem formularza wniosku.

Zmiana Programu Czyste Powietrze!!!

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.