7. sierpnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, który przedłożył Minister Klimatu. Głównym celem noweli jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków przez uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu „Czyste Powietrze” i Programu „Stop Smog”.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

Pierwszym krokiem do jej uruchomienia będzie przeprowadzenie ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, która obejmie ok. 5-6 mln budynków. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r.

W jaki sposób dane trafią do CEEB?

Właściciele lub zarządcy budynków bądź lokali zostaną zobowiązani do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu urządzeń takich kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe, itp. Następnie dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

Źródło informacji o dotacjach

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, system umożliwi nie tylko zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, ale także informacji o formach pomocy publicznej: dotacjach, czy preferencyjnych kredytach przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. W systemie zawarta będzie informacja o formach pomocy społecznej lub innych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych mieszkańcom domów pomocy społecznej.

Przez uruchomienie CEEB pojawi się możliwość monitorowania na bieżąco informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów”, dzięki czemu otrzymanie wsparcia finansowego na przedsięwzięcie będzie łatwiejsze.

Uruchomienie systemu będzie także ułatwieniem dla gminy, gdyż na podstawie zebranych informacji będzie można podejmować optymalne decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Kryteria wpisu do systemu

Według informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu, moc źródła będzie stanowiła kryterium wpisu budynku do systemu. Co istotne, nie będzie miała znaczenia forma prawna użytkowania budynku, tj. czy budynek jest użytkowany przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę.

W związku z tym, CEEB zostaną objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1MW.

STOP SMOG

W ramach projektu nowelizacji planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program STOP SMOG. Wśród nowych rozwiązań Ministerstwo Klimatu wymienia:

  • Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.
  • Zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę.
  • Osiągnięcie 30 proc. oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.
  • Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.
  • Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego, zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła nie spełniającego standardów niskoemisyjnych).
  • Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.
  • Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.
  • Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

Czyste Powietrze

Oprócz nowych rozwiązań w programie STOP SMOG, w ramach noweli planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program Czyste Powietrze. Usprawnienie funkcjonowania programu będzie możliwe dzięki środkom z Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW), z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW, przede wszystkim w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Dzięki nowelizacji możliwe będzie również udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Znowelizowana wejdzie w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.