Sektor budynków pochłania 40% zapotrzebowania na energię w Europie i jest odpowiedzialny za  36% emisji gazów cieplarnianych.

Zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii są priorytetem w drodze do uzyskania przez Unię Europejską niezależności energetycznej oraz redukcji produkowanego CO2.

Przyjęte środki w celu zmniejszenia zużycia energii w sektorze budowlanym zostały określone w wytycznych i dyrektywach. By zwiększyć ilość budynków energetycznych określono definicję budynku energetycznego jako takiego o bardzo wysokiej wydajności energetycznej, gdzie wymagana energia użytkowa jest niemal zerowa lub bardzo niska, a zapotrzebowanie to ma być pokrywane z odnawialnej energii, która wytwarzana jest w pobliżu.

W celu poprawy parametrów energetycznych domów zero i nisko energetycznych powstał Projekt SOLPROCEL. Ma on za zadanie udoskonalenie nowej technologii opartej na materiałach organicznych, które pozwolą wygenerować energię elektryczną za pomocą półprzezroczystych modułów słonecznych. Moduły te będą możliwe do zamontowania w wyższych budynkach, w których  powierzchnia szkła stanowi wysoki procent całkowitej powierzchni budynku.

Projekt posiada patronat Komisji Europejskiej, a konsorcjum składa się z trzech akademickich i czterech partnerów przemysłowych z czterech krajów (Hiszpania, Francja, Szwajcaria i Niemcy). Każdy z partnerów projektu przedstawił swoje ekspertyzy w celu wykazania, że ​​z punktu widzenia handlowego wysoka wydajność i stabilność przezroczystych organicznych ogniw słonecznych może być uzyskana za pomocą jednego procesu wytwarzania bez kosztownych procesów próżniowych.

Materiały organiczne zostały wykorzystane do uzyskania trwałych urządzeń, które zwiększają efektywność półprzezroczystych komórek OPV od 5,6% do 9%. W celu osiągnięcia celów projektu konsorcjum SOLPROCEL, pracował w następujących działaniach:

  • Rozwój nanomateriałów, które mają zostać włączone w różne warstwy struktury  ogniwa.
  • Synteza nowych aktywnych polimerów do zwiększenia zysków światła w zakresie podczerwieni, w celu zwiększenia efektywności i przezroczystość komórki w zakresie widzialnym widma.
  • Synteza i przygotowanie nanomateriałów, które należy uwzględnić w elektrodach, warstwach buforowych lub warstwach kryształu fotonicznego
  • Zapewnienie rentowności produkcji przemysłowej półprzezroczystych komórek OPV SOLPROCEL

Źródło: sunwindenergy.com