Dnia 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, znosząca wymóg uzyskania pozwoleń na budowę określonych obiektów. Zobacz co jeszcze się zmienia!

Głównym założeniem zmiany Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw , z dnia 20 lutego 2015 r. jest usprawnienie procesu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę określonych obiektów, a także ograniczenie zakresu formalnego projektów przedstawianych administracji. Teraz inwestorzy zyskają cenny czas i zmniejszą koszty niektórych projektów.
 
Nowe regulacje oznaczają:
 
 • Brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę lub rozbudowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jedyny wymóg dotyczy zgłoszenia planowanej budowy wraz z wymaganą dokumentacją dla danego typu budowli. Okres oczekiwania na ewentualny sprzeciw administracji wyniesie 30 dni.
 • Brak obowiązku zgłaszania planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.
 • Brak konieczności starania się o pozwolenie na:
   • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze − w tym garaże,
   • altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2,
   • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2,
   • tej samej powierzchni wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych.

Zwiększono też do 50 m2 powierzchnię zabudowy wiat, których budowę wystarczy zgłosić.

Modyfikacji ulegają też kwestie formalne, związane z rozpoczęciem budowy. Z końcem czerwca nie będą już konieczne:

 • zaświadczenia dotyczące dostaw:
  • energii,
  • wody,
  • ciepła i gazu,
 • o warunkach przyłączenia do sieci:
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych,
  • elektroenergetycznych,
  • telekomunikacyjnych,
 • dostępu do drogi publicznej.

Wszelkie uwagi co do braków w dokumentacji urząd musi zgłosić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosków.

Zmiany dotyczą także obiektów oddawanych od użytkowania na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie. W katalogu takich obiektów znajdą się:

  • warsztaty rzemieślnicze,
  • stacje obsługi pojazdów,
  • myjnie samochodowe,
  • garaże na pięć stanowisk,
  • obiekty magazynowe,
  • budynki kolejowe,
  • place składowe,
  • place postojowe,
  • parkingi,
  • stawy rybne.

Okres milczącej zgody urzędu, czyli terminu, w którym może on zgłosić zastrzeżenia co do użytkowania zostaje skrócony z 21 do 14 dni. Zmiany oznaczają również możliwość rozłożenia na raty opłat legislacyjnych na podstawie wniosku złożonego do wojewody. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń, zawierający rodzaj zamierzenia budowlanego, datę złożenia wniosku, nazwiska inwestora oraz projektanta będzie ogólnie dostępny w internecie na stronie Biura Informacji Publicznej.