Wsparcie termomodernizacji budynków mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej i zmniejszenie wpływu na środowisko propaguje również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach swoich działań NFOŚiGW powołał nowy projekt – System Zielonych Inwestycji.

Głównym obszarem I konkursu w ramach programu jest zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej. Cały program przyczynić ma się do realizacji zobowiązań wynikających z Protokołu Kioto z dnia 15.07.1998, Dyrektywy EPBD i Dyrektywy ESD. W ramach programu NFOŚiGW przewiduje wsparcie finansowe w postaci dotacji lub pożyczek na termomodernizację około 3000 obiektów w ciągu 3 lat. W sytuacji braku nowych środków na fundusz termomodernizacyjny i remontowy zdaje się to być jedynym rozwiązaniem, mogącym czynnie przyczynić się do podniesienia efektywności energetycznej budynków. Co ważne, jest to jeden z pierwszych na taka skalę programów kierowanych do właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej, czyli przykładowo szpitali, szkół, budynków administracji publicznej, które jak wiadomo bardzo często charakteryzują się dużą energochłonnością.

System Zielonych Inwestycji przewiduje w ramach konkursów dwie formy wsparcia – dotacje i pożyczki. W ramach dotacji beneficjent może ubiegać się o 30% dofinansowania inwestycji. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosić może aż 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie pożyczek inwestycyjnych bez możliwości umorzenia jest oprocentowane zmiennie (WIBRO 3M + 50 punktów bazowych). Natomiast okres spłaty owego dofinansowania to 15 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej i państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie, koszary, zakład karne i zakłady dla nieletnich), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory).

Zarówno w ramach dotacji jak i pożyczek inwestycje wspierane przez NFOŚiGW mogą dotyczyć:
a) termomodernizacji budynków, w tym zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, czyli:
            – ocieplenie obiektu,
            – wymiana okien
            – wymiana drzwi zewnętrznych
            – przebudowa systemów grzewczych
            – wymiana systemów instalacji
            – przygotowanie dokumentacji technicznej, czyli m.in. audyt energetyczny
            – systemy zarządzania energią w budynkach
            – wykorzystanie technologii OZE

b) wymiany oświetlenia na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie realizowane wraz z termomodernizacją)

Niezależnie od rodzaju dofinansowania wniosek opierać się musi o audyt energetyczny zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Tak więc staje sie to nowym obszarem do działania w ramach świadczenia usług auditingowych. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/

 

Źródło: Builddesk