Każda praca przy termomodernizacji domu powinna być wykonana starannie i dokładnie. Szczególnie ważne jest, aby dobrze ocieplić budynek. Oto kilka praktycznych porad na ten temat.

1. Po pierwsze dobre przygotowanie
 
Należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt, a także sprawdzić czy materiały są odpowiedniej jakości. Przed rozpoczęciem docieplania należy na czas robót zdemontować wszystkie elementy utrudniające właściwe przyklejenie płyt styropianowych, a także dokonać demontażu obróbek blacharskich, rur spustowych, wyłączników elektrycznych. Docieplenie budynku spowoduje pogrubienie ścian, co stworzy potrzebę zwiększenia wysięgu powyższych elementów.
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię oraz wykonać próbę przyklejania warstwy izolacyjnej. Jeżeli po oderwaniu kilka dni później próbka ulegnie rozerwaniu świadczy to o wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. Miejsce gdzie nakładamy zaprawę wyrównującą należy wcześniej obficie zwilżyć wodą.
Kolejną czynnością mającą na celu dobre przygotowanie podłoża jest umycie całej docieplanej powierzchni ścian wodą. W wypadku chłonnych i pylących podłoży zachodzi konieczność zagruntowania ich preparatem gruntującym. Materiał izolacyjny można przyklejać dopiero po całkowitym wyschnięciu.
 
2. Montaż listwy startowej
 
Po ustaleniu wysokości cokołu (w przypadku budynków podpiwniczonych jest to wysokość minimum 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą) zaznaczamy linię sznurem zabarwionym kredą. Listwę startową mocujemy za pomocą kołków rozporowych. Listwę startową należy zawsze mocować do ściany w ostatnich otworach po obu stronach listwy. Nierówności ścian należy wyrównać za pomocą podkładek dystansowych. Na narożnikach budynku listę docina się pod kątem 45.
 
3. Przyklejanie płyt z wełny mineralnej.
 
Płyty z wełny mineralnej należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C. Przygotowaną masę klejową należy nakładać na płycie z wełny mineralnej w dwóch etapach. W pierwszym etapie następuje cienkie przeszpachlowanie klejem całej powierzchni płyty. Następnie nakłada się właściwą warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyty. Po nałożeniu kleju płytę należy natychmiast przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć ją poprzez uderzenia długą pacą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejowa wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt z wełny mineralnej po raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, zebrać masę klejową ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejową na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany.
Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej zaczynając od listwy cokołowej aż po okap dachu z zachowaniem mijankowego układu spoin. Ocieplając ściany wykonane z prefabrykatów – płyty z wełny mineralnej należy rozmieścić w taki sposób, aby spoiny pomiędzy płytami nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów. W przypadku wystąpienia szczelin najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wypełnienie jej paskiem z wełny o odpowiedniej szerokości.
 
4. Wykonanie warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej.
 
Wykonanie warstwy zbrojonej na wełnie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 25 0C.
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy:
 
• osadzić narożniki ochronne z siatką na narożach ścian budynku i na narożach otworów okiennych i drzwiowych,
 
• wszystkie naroża otworów wzmocnić przez przyklejenie siatki o wymiarach 20 cm na 35 cm – przyklejając ją pod kątem 450.
 
Wykonanie warstwy zbrojeniowej rozpoczynamy od narożników okien i drzwi, ościeży otworów i od dylatacji.
Po nałożeniu zaprawy klejowej należy natychmiast wtopić siatkę używając gładkiej strony pacy. Należy pamiętać, aby skrajny pas siatki wysunąć poza narożnik na szerokość 15 cm, a następnie wygiąć go i zatopić w kleju. Po zatopieniu pierwszego pasa siatki analogicznie postępujemy na kolejnym metrze ściany. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady układania siatki na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w poziomie.
 
Źródło: LAKMA TERM