W dniu dzisiejszym wchodzą w życie Warunki Techniczne 2021. Są one dużym wyzwaniem dla współczesnego budownictwa, a w szczególności dla rynku urządzeń grzewczych. Co zmieniają?

 Warunki techniczne – kilka słów o historii

Pierwsza bardzo potężna zmiana w historii Warunków Technicznych nastąpiła w 2002 roku, kiedy pojawił się tekst jednolity o Warunkach Technicznych (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Choć oczywiście przed 2002 rokiem istniały Warunki Techniczne, to wprowadzone wtedy zmiany były fundamentalne i ustanowiły pierwowzór do dalszych nowelizacji.

W zakresie wymogów dotyczących energii w budynku i standardów termoizolacyjności bardzo duża zmiana nastąpiła w 2014 roku. Wówczas wprowadzono wymogi związane z termoizolacyjnością przegród budowlanych i zaostrzono kryteria dla współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne: ściany, okna, stropodachy itd. W 2014 roku wyznaczono także dwa kolejne progi do spełniania tych wymogów i wytyczono kolejne etapy na 2017 i 2021 rok.

Należy zwrócić uwagę, że współczynnik przenikania ciepła dla przegród został narzucony przez ustawodawcę i – jak twierdzą specjaliści – jego spełnienie nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Wystarczy dołożyć kilka centymetrów warstwy izolacyjnej i już można poprawić współczynnik przenikania ciepła przegrody. Eksperci uważają, że czasem to kwestia 3–4 cm dodatkowej warstwy ocieplenia.

Obowiązujące do końca 2020 roku Warunki Techniczne 2017 zakładają współczynniki przenikania ciepła, przykładowo dla ścian zewnętrznych na poziomie 0,23 W/m2K, a dla okien – 1,1 W/m2K. Od 31 grudnia 2020 roku będą obowiązywały nowe współczynniki przenikania ciepła, które obniżą te aktualne. Przykładowo dla ścian zewnętrznych maksymalny współczynnik przenikania ciepła spadnie do 0,2 W/m2K, a dla okien – 0,9 W/m2K.

Wprowadzane zmiany będą dotyczyły również innych przegród. W tabeli zostały przedstawione wszystkie współczynniki, których wartości zmienią się od 31.12.2020 roku.

Przegroda Temperatura
pomieszczenia
ogrzewanego ti
 WT 2017
UC(max) [W/(m2*K)]
WT 2020
UC(max) [W/(m2*K)]
Ściana zewnętrzna ti ≥ 16°C 0,23 0,2
Dachy, stropodachy
i stropy pod
nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami
ti ≥ 16°C 0,18 0,15

 

Okna (z wyjątkiem
okien połaciowych),
drzwi balkonowe
i powierzchnie
przezroczyste
nieotwieralne
ti ≥ 16°C 1,1 0,9
ti ≤ 16°C 1,6 1,4
Okna połaciowe ti ≥ 16°C 1,3 1,1

 

ti ≤ 16°C 1,6 1,4
Drzwi w przegrodach
zewnętrznych lub
w przegrodach między
pomieszczeniami
ogrzewanymi
i nieogrzewanymi
1,5 1,3

Źródło: Dz.U. 2019 poz. 1065

UC(max) – współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych elementów budowlanych. Określa straty ciepła dla konkretnych przegród

Warunki Techniczne a Wskaźnik Zużycia Energii Pierwotnej [EP]

Bardzo ważnym elementem Warunków Technicznych jest konieczność dochowania wymogów wskaźnika energochłonności, oznaczonego za pomocą wskaźnika EP – zużycia energii pierwotnej przez budynek.

W ocenie energetycznej budynku funkcjonują trzy pojęcia: energia użytkowa, energia końcowa i energia pierwotna.


Energia użytkowa to energia bezpośrednio dostarczana do budynku – do ogrzewanego pomieszczenia poprzez element grzewczy, na przykład grzejniki czy system ogrzewania podłogowego.

Energia końcowa to energia bilansowana na granicy budynku, czyli energia użytkowa powiększona o wszystkie straty, które występują na drodze od źródła ciepła do elementu grzewczego.

Energia pierwotna to wskaźnik umowny, który obejmuje wszystkie nakłady związane z dostarczeniem energii do budynku od źródła wytwarzania, czyli np. od elektrociepłowni, i dotyczy nakładów związanych z pozyskaniem paliw, nośników ciepła. O ile kwestiom związanym z konstrukcją budynku nie jest trudno sprostać, o tyle poprzeczka dla źródeł ciepła jest wysoko postawiona.


Do obliczenia maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP brane są pod uwagę cząstkowe wartości dotyczące energii pierwotnej wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia.

Nowe wymogi i wskaźniki dotyczące ogrzewania powodują, że zużycie energii pierwotnej w nowych budynkach powinno zostać obniżone o 25%, a w niektórych przypadkach nawet powyżej 30%, w stosunku do obecnie obowiązujących norm. W przypadku budynków jednorodzinnych to przejście z 95 kWh/m2*rok zużycia energii pierwotnej do wartości 70 kWh/m2rok.

W tabeli przedstawiono cząstkowe wartości graniczne dotyczące ogrzewania dla poszczególnych typów budynków wraz ze zmianami, jakie nastąpią po wejściu w życie nowych Warunków Technicznych 2021.

Rodzaj budynku Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji i przygotowania ciepłej wody
EPH+W[kWh/(m2 ·rok)]
 WT 2017  WT 2021
Budynek mieszkalny
jednorodzinny
95 70
Budynek mieszkalny
wielorodzinny
85 65
Budynek zamieszkania
zbiorowego
85 75
Budynek użyteczności
publicznej – opieki zdrowotnej
290 190
Pozostałe budynki
użyteczności publicznej
60 45
Budynek gospodarczy,
magazynowy i produkcyjny
90 70

Źródło: Dz.U. 2019 poz. 1065

Czy wiesz, że… W przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością dane przedstawione w kolumnie dotyczącej WT 2021 obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

 

Źródło: GLOBEnergia 4/2020

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.