Deklaracje od lipca

Rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska poinformowała na Twitterze, że zgodnie z ustaleniami Komitetu Sterującego ZONE narzędzie CEEB startuje od 1 lipca 2021 r.

Jak informuje GUNB, według planu w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklarację wypełniając prosty, elektroniczny formularz w internecie. Na wysłanie informacji o tym, czym ogrzewają swój dom, będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to konieczne 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 4 listopada 2020 r. GUNB podpisał porozumienie z CPPC o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W ramach projektu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstanie narzędzie informatyczne CEEB, służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Docelowo ma to być nawet 5 mln budynków.

Jak podkreśla GUNB, w Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany. Według danych Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów przekroczone są na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk.

Narzędzie walki ze smogiem oraz defraudacji środków publicznych

Systemowa wymiana pieców węglowych, czyli kopciuchów jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. CEEB będzie aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Projekt ZONE będzie prowadzony etapami w latach 2020-2023.

System pozwoli urzędom w weryfikacji wniosków składanych w programach wspierających termomodernizację lub wymianę źródła ciepła. Obecnie dotacje realizowane są też w ramach różnych programów pomocowych, np. Czyste Powietrze, Program Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, itp. Na dzień dzisiejszy środki publiczne są redystrybuowane w ramach programów pomocowych m.in. przez: NFOŚiGW, 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Bank Gospodarstwa Krajowego. Każda z tych instytucji przeznacza środki publiczne na podobne cele. Brak wymiany jakichkolwiek informacji między tymi podmiotami sprawia, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach różnych programów pomocowych. Może to doprowadzić do wielokrotnego dofinansowania tych samych przedsięwzięć, a w konsekwencji może powodować defraudację środków publicznych.

Źródło: GUNB

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.