Sprawdź co jest ważne podczas odbioru poszczególnych etapów robót fundamentowych. Odbieramy fundament płytowy.

Dla kierowników budów i inwestorów najistotniejsze podczas odbioru poszczególnych etapów robót fundamentowych powinno być:

1 Sprawdzenie wykopu.

Należy w paru miejscach sprawdzić poziom dna wykopu.
Na podstawie wcześniej zbadanych warunków wodno gruntowych należy sprawdzić, czy w poziomie posadowienia występuje grunt nośny.
Trzeba sprawdzić występowanie wód gruntowych

2. Sprawdzenie przekątnych, geometrii wykopu
3. Sprawdzenie poziomu chudziaka (warstwy betonu chudego).

Wszelkie przegłębienia w płycie odgrywają bardzo dużą rolę. W przypadku złego ich usytuowania (za płytko bądź za wysoko) może pojawić się problem z ustawieniem zbrojenia.

4. Deskowanie

Odbierający powinien sprawdzić deskowanie boków płyty i ponownie zweryfikować przekątne i całą geometrię bryły.

5. Kontrola hydroizolacji

Częste niedociągnięcia zdarzają się w przypadku hydroizolacji. Najczęstsze błędy które powinno się zauważyć i wyegzekwować na tym etapie to nieodpowiednie łączenie i brak zakładów. W przypadku folii, nieodpowiednia jej grubość. W przypadku papy to niedogrzane brzegi, zbyt małe zakłady.

6. Zbrojenie

Odbierający powinien sprawdzić zbrojenie zgodnie z dokumentacją techniczną, a w szczególności
sprawdzenie średnicy prętów, rozstawów, klasy prętów
sprawdzenie prawidłowości wykonania otuliny dolnej i górnej prętów zbrojeniowych.

7. Rozmieszczenie mediów

Należy sprawdzić również prawidłowe rozmieszczenie przepustów instalacyjnych: woda, kanalizacja.

8. Betonowanie

Podawana mieszanka betonu powinna przebiegać w sposób ciągły. Wykluczone jest już mieszanie betonu betoniarką na budowie w tzw. systemie gospodarczym.

W tym przypadku sprawdzić należy:

  • deklarację klasy betonu (próbki betonu do zbitych szalunków 20x20x20cm 3 szt.) – na wypadek badań.
  • gęstości betonu
  • stopień wodoszczelności i zalecane z dokumentacji technicznej receptury, w przypadku betonu wodoszczelnego

9. Pielęgnacja betonu.

Pielęgnacja ta polega na ochronie przed zbyt szybkim wysychaniem. Zraszanie zwłaszcza w warunkach letnich jest bardzo ważne. Należy o tym pamiętać i uzgodnić kto i w jakich odstępach czasowych będzie to wykonywał.

Parę słów o kosztach usług

  • Pierwszy wpis do dziennika budowy wpisuje uprawniony geodeta. Koszt to obecnie około 1 200 – 1 600 zł.
  • Badanie warunków wodno-gruntowych to ok. 800 do 1 500 zł.
  • Koszt obsługi kierownika budowy, dla domu jednorodzinnego zawiera się w przedziale 1 800 zł do 2 500 zł.

Prawidłowe i dokładne wykonanie robót izolacyjnych, betoniarskich ma wpływ na całość budynku. Przekłada się na komfort jest eksploatacji i jego energooszczędność. Kierownik budowy, zakres wykonywanych prac powinien każdorazowo sprawdzić i potwierdzić sprawdzenie wpisem do dziennika budowy.

Redakcja Termomodernizacja