Odporność ogniową lub ognioodporność możemy zdefiniować jako zdolność danego elementu budynku do zachowania pewnych właściwości. Sam test wykonywany jest w pełnowymiarowym piecu, przy zachowaniu pewnej określonej krzywej przebiegu pożaru, będącej zależnością temperatury od czasu.

Elementy klasyfikacji

Głównymi kryteriami klasyfikacji odporności ogniowej przegród są:

 • nośność – R – czyli czas, przez który dany element zachowuje zdolność do dźwigania obciążenia,
 • szczelność lub integralność – E – czas, przez który dany element nie pęka i nie pojawiają się w nim żadne szczeliny, przez które mogą przenikać gazy lub płomień,
 • izolacyjność – I ­– czas do osiągnięcia po stronie nienagrzewanej określonej temperatury granicznej (zwykle jest to wzrost o 140oC).

Kryteria uzupełniające, podawane dla niektórych elementów budynku, to:

 • W – ochrona przed promieniowaniem cieplnym (np. przeszkleń),
 • M – odporność mechaniczna – zdolność konstrukcji do stawiania oporu naciskom mechanicznym podczas pożaru,
 • C – samozamykalność – czyli zdolność do samoczynnego zamykania się – dla np. klap dymowych,
 • S – dymoszczelność – ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu – dla np. drzwi,
 • G – odporność na pożar sadzy,
 • K – zdolność do zabezpieczenia ognioochronnego.

źródło: Shutterstock

Wynik badań

Rezultatem badań jest wynik czasowy. Informuje on, jak długo (w minutach) badany element jest w stanie zachować daną własność. Przykładowo:

 • REI 120 dla ściany oznacza, że przez 120 minut zachowuje ona nośność, pozostaje szczelna (nie przenikną przez nią gazy ani płomień) oraz stanowi izolację termiczną (temperatura po drugiej stronie nie wzrośnie o 140oC),
 • EI 30 – oznacza że dany element, nie będący elementem nośnym, przez 30 minut zachowa swoją szczelność i izolacyjność.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w dziale VI – Bezpieczeństwo pożarowe, rozdziale 2 – Odporność pożarowa budynków, zawiera wymagania, jakie w tym zakresie powinny spełniać przegrody w budynku.

Uwaga na NRO

Rozwinięciem symbolu klasyfikacji NRO jest „nierozprzestrzeniające ognia”. Wydawać by się mogło, że dany element nie będzie w żaden sposób przyczyniał się do rozprzestrzeniania ognia. Nie do końca. Chodzi tutaj bowiem o spełnienie pewnych znormalizowanych warunków, podczas znormalizowanego badania.

W praktyce element opisany jako NRO może gwałtownie płonąć i rozprzestrzeniać ogień. Dzieje się tak w przypadkach, gdy do jego budowy użyto nieco innych materiałów zamiennych, zmieniono grubości poszczególnych elementów składowych (np. grubsza warstwa łatwopalnego materiału izolacyjnego) lub w inny sposób je połączono. NRO „przestaje obowiązywać” również, gdy źródło ognia jest większe niż podczas badań. W prefabrykowanym elemencie o łącznej euroklasie B może się bowiem znaleźć element o klasie E.

Warto również pamiętać, że badanie wykonywane w celu określenia cechy NRO dla danego materiału tyczy się tylko i wyłącznie ścian zewnętrznych, które są poddane działalności pożaru od zewnątrz budynku.

Opracowano na podstawie: Builder, Paroc.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.