Spotkania w każdej gminie w Polsce

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują cykl spotkań w całej Polsce mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy to edukacja ekologiczna. Rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Aktualne harmonogramy spotkań dostępne są stronach internetowych wojewódzkich funduszy oraz na stronie Ministerstwa Środowiska.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna?

Ostatnio nasz serwis wspominał o dofinansowaniu dokumentacji przygotowawczej do robót.  Takim dokumentem może okazać się ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna. Program zwraca uwagę, aby przed termomodernizacją budynku (najlepiej w roku ją poprzedzającym) Wnioskodawca powinien przeprowadzić oględziny budynku pod kątem występowania siedlisk gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183, z późn. zm).
W przypadku ich stwierdzenia należy wystąpić do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
Po uzyskaniu decyzji zezwalającej należy, najlepiej jeszcze przed okresem lęgowym, zabezpieczyć potencjalne miejsca lęgowe. Prowadząc prace remontowe należy wypełnić warunki wskazane w decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Niszczenie siedlisk dzikich zwierząt będących pod ochroną jest zakazane!

Prace należy wykonywać w szczególności z uwzględnieniem potrzeb i biologii zwierząt chronionych, które często wykorzystują do schronienia lub gniazdowania elementy budynków (np.: szczeliny między płytami, przestrzenie pod parapetami, otwory wentylacyjne, stropodachy).

Wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót

 • Wyroby budowlane i urządzenia muszą:
 1.  być fabrycznie nowe,
 2. być dopuszczone do obrotu handlowego,
 3. posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 4.  urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
 5. okna oraz drzwi zewnętrzne   muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru,
 • wymienione poniżej urządzenia i instalacje muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru:
 1. kotły gazowe kondensacyjne,
 2.  węzły cieplne,
 3. system ogrzewania elektrycznego,
 4.  kotły olejowe,
 5. pompy ciepła powietrzne,
 6.  pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,
 7.  wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,
 8. kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa),
 9.  kolektory słoneczne,
 10.  instalacje fotowoltaiczne.
 • W przypadku źródeł ciepła, wnioskodawca musi udokumentować spełnienie wymagań określonych w warunkach technicznych Programu o których pisaliśmy w naszym serwisie poprzez okazanie stosownych certyfikatów lub etykiet klasy energetycznej.

Jakie dokumenty współfinansuje Program Czyste Powietrze?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.