Do wniosku o płatność należy przedłożyć oryginały dowodów księgowych (imienne faktury lub inne równorzędne dowody księgowe), zgodne z zestawieniem dokumentów finansowych (które jest załącznikiem do wniosku o płatność), potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia. Dowody księgowe powinny zostać wystawione na beneficjenta!

Jak powinna być wystawiona faktura ?

 • Faktura lub inny równoważny dokument księgowy musi być imiennie wystawiony na Beneficjenta (dane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie),
 • Każdy dokument księgowy (faktura lub inny dokument równoważny) winien zawierać dane lub informacje charakterystyczne dla przedmiotu towaru/usługi objętej dokumentem:

PRZYKŁAD:
• demontaż oraz montaż kotła gazowego kondensacyjnego, marka, typ, model, lub
• wykonanie instalacji C.O. i C.W.U w budynku przy ulicy……… … w…………….., lub
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zamówieniem nr ….. z dnia ……, lub
• termomodernizacja ścian zewnętrznych, lub docieplenie stropu itp. (zakres zgodny z wnioskiem o dofinansowanie).

 • Opis powinien pozwolić na identyfikację zakresu rzeczowego określonego we wniosku
  o dofinansowanie i na fakturze.
 • Jeżeli jeden wykonawca realizuje więcej zakresów z wniosku o dofinansowanie jak np. dokonuje montażu kotła, oraz wykonuje instalację centralnego ogrzewania, obydwa te zakresy winny zostać na jednej fakturze rozdzielone.
 • Jeżeli dokument księgowy/faktura jest już wystawiona a zakres prac został ujęty pod jedną pozycją, wówczas wystawca dokumentu zobowiązany jest do wystawienia specyfikacji do faktury, wskazując zakresy oraz ilości i wartości osobno, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, lub jeżeli została już zawarta umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do tej umowy.

Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności

 1. Jeżeli faktura została opłacona gotówką, to fakt ten winien być potwierdzony np. poprzez adnotację „zapłacono gotówką” lub „pozostało do zapłaty 0,00 zł”.
 2. Płatność kartą bankową jest traktowana na równi z płatnością gotówkową.
 3. Jeżeli fakturę wystawiono z terminem zapłaty wówczas wymagane jest dokonanie zapłaty wyłącznie z konta osobistego Beneficjenta.
 4. Jeżeli zapłata jest dokonana z konta współmałżonka, należy dostarczyć oświadczenie tego współmałżonka o pozostawaniu w małżeńskiej wspólności majątkowej z Beneficjentem.
 5. Można dokonać płatności z innego konta osobistego Beneficjenta niż wskazane we wniosku o dofinansowanie.
 6. Dokonanie płatności z konta „firmowego”, pomimo iż byłoby to konto osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest niedopuszczalne.
 7. Wypłata na rachunek beneficjenta jest możliwa jeżeli beneficjent przedstawi dokument poświadczający opłacenie z własnych środków dowodów księgowych załączonych do wniosku.

Żródło: https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.