Przypominamy, że liczy się data wpływu do Funduszu wniosku w wersji papierowej. Lub data stempla pocztowego wysłanego wniosku drogą pocztową. 

Wysłanie wersji elektronicznej przez Portal do 30 kwietnia nie jest wystarczające!!!

Kto może składać wniosek?

Adresatami rządowego programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, bądź wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Najczęstsze popełniane błędy, które wymagają korekty wniosku to:

 • błędna suma kontrolna wniosku. Po wysłaniu elektronicznej wersji wniosku na Portalu Beneficjenta, wielu wnioskodawców poprawia wniosek przed wydrukowaniem wersji papierowej, którą podpisuje i składa  w siedzibie Funduszu. Należy pamiętać, aby nie dokonywać żadnych zmian w formularzu wniosku po wysłaniu wersji elektronicznej.
 • brak wysłania wersji elektronicznej wniosku,
 • błędna data zakończenia zadania dla przedsięwzięć dla budynków nowobudowanych. Należy pamiętać, iż zakończenie przedsięwzięcia w takim przypadku nie może być później niż 31.12.2019 r.
 • błędnie podany nr. księgi wieczystej
 • brak oznaczenia w księdze wieczystej Wnioskodawcy jako właściciela/współwłaściciela
 • brak możliwości identyfikacji przedmiotowego budynku w podanej księdze wieczystej
 • brak wypełnienia wniosku w zakresie realizowanego przedsięwzięcia
 • nie wpisana wartość wnioskowanej dotacji
 • błędnie wyliczony dochód
 • nie przemyślany zakres realizacji inwestycji
 • błędnie oszacowane koszty robót
 • błędnie określony Wnioskodawca. Osoba, która nie jest właścicielem/współwłaścicielem domu nie może być Wnioskodawcą.

Najwyższe dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze otrzymują osoby o najniższych udokumentowanych dochodach. Wysokość wsparcia waha się od 15 − 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Kto nie dostanie dofinansowania?

Nie kwalifikują się obecnie do programu osoby, których roczny dochód przekracza 125 528 zł. Ale…..Bogaci nie stracą – wprost przeciwnie – mogą znacznie prościej skorzystać z możliwości odzyskania pieniędzy zainwestowanych w termomodernizację i nowoczesne urządzenia grzewcze – dzięki uldze termomodernizacyjnej, odliczą sobie od podatku inwestycje, które ze względu na wysokie dochody nie mogą być sfinansowane w ramach Czystego Powietrza. Pamiętajmy jednak, że wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie.

OZE w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.