Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska, do końca marca złożono ponad 40 tysięcy wniosków o dofinansowanie na kwotę 886 mln zł, a Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęły decyzję o przyznaniu dofinansowania dla blisko 7 tysięcy wniosków na kwotę ponad 100 mln zł. Zawarto już blisko 3 tysiące umów na sumę już nawet 36 mln zł.
Wiele Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje też już wnioski o płatność od swoich Beneficjentów.

Jaką popularnością cieszą się instalacje OZE w Programie Czyste Powietrze?

Według stanu na koniec marca w ponad 2,6 tys. złożonych wnioskach aplikowano o dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Stanowi to około 7 % wszystkich wniosków o dofinansowanie. Należy podkreślić, że liczba ta uwzględnia jedynie instalacje solarne służące przygotowaniu ciepłej wody czyli kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu. Na wstępie Programu przewidywano, że liczba wykonanych w Programie instalacji fotowoltaicznych wyniesie co najmniej 600 tys. Nie są tu ujęte pompy ciepła, gdyż są one zakwalifikowane do źródeł ciepła. A sprawozdawczość programu nie zakładała identyfikacji źródeł ciepła w zależności od rodzaju. Przy czym ta liczba uwzględnia jedynie kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne, bez pomp ciepła.
W programie Czyste Powietrze pompy ciepła określane są bowiem jako źródło ciepła. Natomiast system sprawozdawczy programu nie uwzględnia podziału na rodzaj montowanego źródła ciepła.

Na wstępie Programu przewidywano, że liczba wykonanych w Programie instalacji fotowoltaicznych wyniesie co najmniej 600 tys.

Wymagania techniczne dla oze

 • Moduły fotowoltaiczne instalowane z dofinansowaniem z programu „Czyste powietrze” muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu” lub z normami równoważnymi.
  Ponadto wymagany jest certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci” oraz posiadane oznakowanie CE.
  System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.
 • Instalacja kolektorów słonecznych w programie jest przewidziana do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).
  Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań” lub europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
  Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą oraz data nadania znaku nie mogą być wcześniejsze niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Pompy ciepła zakupione i montowane muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
  Pompy ciepła muszą ponadto spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
  Dla budynków istniejących, w których zamontowana jest pompa ciepła, wymagane jest posiadanie certyfikatu lub raportu z badań potwierdzającego wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z norm PN-EN 14511, PN-EN 12309 lub PN-EN 15879-1.

Zasady dofinansowania kolektorów słonecznych , fotowoltaiki i pomp ciepła

 • Dofinansowanie na kolektory słoneczne i fotowoltaikę w programie Czyste powietrze można pozyskać wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki. Pożyczka ta może pokryć nawet 100 % kosztów kwalifikowanych i może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie. Realnie wychodzi to około 2,4 % rocznie.
 • Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu i montażu kolektorów słonecznych wynosi do 8 tys. zł, a mikroinstalacji instalacji fotowoltaicznej (z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej) wynosi do 30 tys. zł. Ponadto przyjęty jest koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej za 1 kWp, który wynosi maksymalnie 6 tys. zł.
 • Natomiast maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zakupu i montażu pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem wynosi 30 tys. zł. A dla pompy ciepła grunt/woda lub woda/woda z osprzętem to już 45 tys. zł

Warto również przypomnieć, że instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne są ponadto objęte obowiązującą od początku 2019 roku ulgą termomodernizacyjną.

Ulga termomodernizacyjna jako wsparcie dla Czystego Powietrza

Redakcja Termomodernizacja