Pierwsze umowy podpisane!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 20.12.2018 r. podjął Uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Przyznano dofinansowanie w formie dotacji dla 60 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania bliską 600 000,00 zł. Wśród wniosków pozytywnie rozpatrzonych w pierwszej turze, w głównej mierze znajdują się wnioski złożone na realizację przedsięwzięć związanych z zakupem i montażem źródeł ciepła spełniających wymagania techniczne określone w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

W dniu 28.12.2018 r. podpisano pierwsze 29 umów dotacyjnych. Dofinansowanie udzielone na ich podstawie przekroczyło 300 000,00 zł. Zgodnie z założeniami Programu, udzielone dotacje umożliwią osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego. Zakłada się, że zmniejszenie emisji CO2 przez te 29 gospodarstw domowych wyniesie około 32 tony w skali roku.

Umowy pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW

W Ministerstwie Środowiska– w obecności szefa resortu Ministra Henryka Kowalczyka – 18 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisał z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Porozumienie sygnowane przez prezesów wszystkich 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej opiewa na kwotę 875 mln zł dotacji oraz 185 mln zł pożyczek.

Zawarte umowy określają kwoty, które zostaną przekazane wojewódzkim funduszom w 2019 r. w dwóch transzach. Pierwsza z nich będzie przekazana już na początku przyszłego roku. Wysokość tych kwot dla poszczególnych funduszy została określona w oparciu o zgłoszone przez nie zapotrzebowania oraz deklaracje ich własnego udziału.

Wielkości udostępnianych funduszom kwot znajdują się w przedziałach od 25 do 100 mln zł (dotacje) oraz od 6 do 21 mln zł (pożyczki). Natomiast deklarowany wkład własny funduszy wojewódzkich wynosi 206 mln zł (w tym 36 mln zł dotacji i 170 mln pożyczek) i waha się w przedziałach od 375 tys. zł do 10,8 mln zł (dotacje) oraz od 0 do 40 mln zł (pożyczki). Planowana na realizację projektu w 2019 r. kwota wynosi zatem prawie 1,3 mld zł.

W trakcie spotkania, po podpisaniu umów, uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z trwającego od 19 września 2018 r. wdrażania programu Czyste Powietrze. Od tego czasu przyjęto już ponad 16 tys. wniosków, a wszystkie fundusze wojewódzkie rozpoczęły wizytacje w terenie.

Jak podała Anna Król, wiceprezes NFOŚiGW, do 3 grudnia br. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły ponad 16 tysięcy wniosków.

Modyfikacja Programu w Nowym Roku

Od 1 stycznia 2019 r. w związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, Program Priorytetowy Czyste Powietrze będzie zmodyfikowany. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozwoli na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej – tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie wsparcia finansowego w ramach Programu Czyste Powietrze do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ponadto ustawa wprowadza nowe zwolnienie podatkowe od dotacji na termomodernizację budynków.

Źródło: NFOŚiGW/WFOŚiGW Warszawa

INFOGRAFIKA| zakres wniosku w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.