Wciąż nie znamy oficjalnych zapisów Programu Czyste Powietrze. Z niepotwierdzonych informacji można przypuszczać, że w ramach wymiany źródła ciepła można będzie skorzystać z dofinansowania zakupu i montażu powietrznej pompy ciepła lub pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody. Podobnie jak w przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zakres tego rodzaju prac będzie musiał wynikać z audytu energetycznego lub z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.

Nieoficjalnie mówi się, że w przypadku nowobudowanych budynków jednorodzinnych można będzie współfinansować pompy ciepła pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Czyli izolacyjność takiego budynku powinna być wyższa niż obecne wymagania zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

 

Warunki techniczne dla pomp ciepła

Pompy ciepła będą musiały spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła będą musiały spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Nieoficjalny maksymalny koszt powietrznej pompy ciepła może wynieść do 30 000,00 zł. Natomiast pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody do 45 000 zł. Jeśli koszty robót przekroczą te limity, kwoty powyżej stanowić będą koszt niekwalifikowany – który ewentualnie można będzie sfinansować z pożyczki z BOŚ-u.

Podkreślamy, iż z uwagi na brak oficjalnych dokumentów Programu Czyste Powietrze, powyższe informacje mogą ulec zmianie.

Tematyka pomp ciepła wykorzystywanych w budynkach jednorodzinnych wielokrotnie była poruszana na łamach naszej strony.
O powietrznych pompach ciepła: http://termomodernizacja.pl/top-50-powietrzne-pompy-ciepla/
O gruntownych pompach ciepła: http://termomodernizacja.pl/top-50-gruntowe-pompy-ciepla/

Zobacz także:

Kotły – jakie wymagania spełnią urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze

Kolektory słoneczne – jakie produkty wesprze program Czyste Powietrze?

Redakcja Termomodernizacja