26 lutego na specjalnym spotkaniu Forum „Energia – Efekt – Środowisko” zorganizowanym w siedzibie NFOŚiGW, spotkali się przedstawiciele najważniejszych instytucji, których wiedza i doświadczenie będą wykorzystane do stworzenia nowego programu priorytetowego NFOŚiGW.

Będzie to instrument finansowy, służący wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań sieciowych podnoszących efektywność energetyczną w skali całego kraju.

Otwierając spotkanie, Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski, zapewnił o poparciu resortu środowiska dla działań wspierających wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Optymalnie wdrożone ISE pozwalają bowiem, czego dowiodły projekty pilotażowe uruchomione w innych krajach, na uzyskanie oszczędności energii rzędu 10%.

Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, podkreśliła, że tego typu nowoczesne działania dobrze korespondują z planami wprowadzania, w najbliższych 4 latach, nowych technik zarządzania popytem, co zostało zapisane w nowej Polityce Energetycznej przyjętej w listopadzie ubiegłego roku.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska, zaznaczyła, że choć zaangażowanie UKE w tym zakresie wykracza poza jego tradycyjne działania, to będzie mógł on wnieść duży wkład poprzez stworzenie odpowiednich warunków do niezakłóconego funkcjonowania nowoczesnego opomiarowania, będącego kluczowym komponentem ISE. Plany UKE zakładają budowę w Polsce szkieletowej sieci szerokopasmowej transmisji danych o wysokiej przepustowości z ponad 3,5 tys. punktami dystrybucyjnymi (przynajmniej 1 w każdej gminie), obejmującej swym zasięgiem ponad 90% gospodarstw domowych i 100% przedsiębiorców.

Mariusz Sfora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wyraził przekonanie, że wprowadzanie ISE jest szansą nie tylko ograniczanie zużycia energii w domach i przedsiębiorstwach, ale też na demonopolizację rynku energetycznego w Polsce, co w efekcie przyniesie duże korzyści odbiorcom energii. Perspektywa takich zmian, sprawdzonych z powodzeniem w innych krajach, ma szczególne znaczenie dla energochłonnych przedsiębiorstw, w których koszt energii jest kluczową pozycją w bilansie kosztów, co podkreślił Wojciech Dąbrowski, przez ARP S.A.

Gospodarz spotkania, Prezes Zarządu NFOŚiGW Jan Rączka, zapewnił, że efektem zapoczątkowanego właśnie procesu, opartego na ścisłej międzyresortowej współpracy, będzie opracowanie projektu programu priorytetowego do czerwca br. zaś gotowy program powinien zostać ogłoszony w listopadzie.

Źródło: NFOŚiGW