USTAWY


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane.

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwolenie na budowę.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.