7 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Według nowych przepisów premię kompensacyjną mogą otrzymać nie tylko inwestorzy finansujący inwestycje z kredytu termomodernizacyjnego, lecz także inwestorzy finansujący remont ze środków własnych.

Premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli  budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach.

O premię kompensacyjną może się ubiegać inwestor będący osobą fizyczną, który zgodnie
z art. 10 ust. 1 Ustawy jest:

 • właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był  właścicielem tego budynku,
 • właścicielem części budynku  mieszkalnego  i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tej części budynku mieszkalnego (  z lokalami kwaterunkowymi),
 • spadkobiercą osoby  będącej właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tego budynku,
 • spadkobiercą osoby będącej właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tej części budynku mieszkalnego ( z lokalami kwaterunkowymi).

 

 W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, inwestorem są:

 • łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r., lub
 • nabyli współwłasność tego budynku albo tej części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem.
   

 

Premię kompensacyjną mogą otrzymać w/w osoby fizyczne, które realizują:

 • przedsięwzięcie remontowe,
 • remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

 

Inwestor zainteresowany skorzystaniem z premii kompensacyjnej może sfinansować przedsięwzięcie remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego korzystając z kredytu lub ze środków własnych.
W przypadku inwestora:

 • finansującego przedsięwzięcie  z kredytu –  wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej składany jest w banku kredytującym. Premię kompensacyjną przyznaje się łącznie z premią remontową,
 • finansującego przedsięwzięcie ze środków własnych – wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej wraz z dokumentami określającymi zakres rzeczowy i szacowane koszty prac składany jest bezpośrednio w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej należy dołączyć dokumenty (lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów) potwierdzające informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich wynajem podlegał ograniczeniom.

Premia kompensacyjna przeznaczona jest na refinansowanie całości lub części kosztów przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego poniesionych po podjęciu decyzji o przyznaniu premii kompensacyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię kompensacyjną, w wysokości równej iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 % wskaźnika przeliczeniowego  za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od  12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku  nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania – od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r.

Premia kompensacyjna przysługuje tylko raz w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego.

 

Źródła:
– Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 7 czerwca 2010
Bank Gospodarstwa Krajowego