Kolejny, zapewne nie ostatni raz przywołujemy Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, a także informator Banku Gospodarstwa Krajowego.

Premia kompensacyjna

Stanowi pomoc państwa dla właściciela budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym (lub jego części), wykonującego przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku jednorodzinnego.

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej wysokość można obliczyć, korzystając z kalkulatora. Cytując Ustawę „Jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia.”.

Premię kompensacyjną wyróżnia fakt, że przysługuje ona nie tylko osobom podejmującym kredyt z premią remontową na cele inwestycji, ale także inwestorom finansującym przedsięwzięcie z własnej kieszeni. Dla danego budynku (lub jego części) premię można uzyskać tylko raz.

Komu dokładnie przysługuje premia?

Ustawa określa, że o premię kompensacyjną mogą się ubiegać tylko osoby fizyczne. Warunkiem jest, by aktualny właściciel był nim również 25. 04. 2005 r. lub jest spadkobiercą ówczesnego właściciela. W przypadku, gdy budynek ma kilku właścicieli, muszą oni złożyć wniosek o premię wspólnie.

Jak się ubiegać?

Jeżeli ubiegamy się o kredyt z premią remontową – wniosek o premię kompensacyjną składamy razem z wnioskiem o premię remontową w jednym z banków kredytujących – ich lista znajduje się tutaj.

Natomiast jeśli korzystamy z środków własnych – wniosek składamy w centrali lub za pośrednictwem oddziału BGK – ich listę można znaleźć tutaj.

Składany wniosek powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne budynku,
  • dane osobowe inwestora – jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer PESEL (w przypadku cudzoziemców nazwę i nr dokumentu tożsamości),
  • informacje dotyczące lokali kwaterunkowych – ich powierzchni użytkowej oraz okresach, gdy najem podlegał ograniczeniom dotyczącym czynszu – w zakresie wymaganym dla wyznaczenia wysokości premii,
  • jeśli finansujemy inwestycję z własnej kieszeni, musimy dodatkowo przedstawić jej zakres i szacowane koszty.

Do wniosku dołączamy:

  • dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające informacje dotyczące lokali kwaterunkowych,
  • dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o premię,
  • jeżeli finansujemy inwestycję z własnej kieszeni – oświadczenie o nierozpoczęciu przedsięwzięcia lub remontu, dla którego wnioskujemy o premię.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymamy stosowną informację. Jeśli staramy się o kredyt, zostanie on uruchomiony tylko w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Kiedy otrzymam pieniążki?

W przypadku wykorzystania kredytu – pieniędzy nie otrzymujemy ani do ręki ani na konto – stanowią one spłatę jego części. Premia zostanie przekazana w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia spełnienia warunków jej wypłaty (opisanych wcześniej) przekazanego przez bank kredytujący.

Jeśli finansowaliśmy inwestycję z środków własnych, BGK przekazuje premię po spełnieniu warunków:

  • otrzymaniu od inwestora zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii oraz oświadczenia o zrealizowaniu inwestycji opisanej we wniosku,
  • poniesieniu przez inwestora wydatków zgodnych z zakresem rzeczowym inwestycji – w wysokości nie niższej niż kwota premii (z załączeniem stosownych faktur).

Premia zostanie wypłacona w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania przez bank opisanych dokumentów.

Opracowano na podstawie: informacje NAPE,
Informator Banku Gospodarstwa Krajowego o zasadach udzielania premii,
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja