Po raz kolejny musimy odwołać się do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Tym razem dodatkowo pomoże nam informator Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czym jest premia termomodernizacyjna i ile wynosi?

Premia termomodernizacyjna jest to pomoc państwa skierowana do inwestorów, którzy podjęli się realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego i przysługuje ona nam tylko w sytuacji, gdy wzięliśmy kredyt na termomodernizację. Stanowi bowiem spłatę jego części – a dokładnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu. Istnieją również dodatkowe zastrzeżenia – wysokość premii nie może przekroczyć 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii (wynikających z audytu energetycznego).

Wysokość premii można obliczyć korzystając z kalkulatora BGK.

Dla kogo?

Z premii termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania – domów opieki społecznej, domów dla bezdomnych, hoteli robotniczych, internatów, burs szkolnych, domów studenckich a także domów dziecka, domów emeryta i rencisty oraz budynków o podobnym przeznaczeniu,
 • lokalnych źródeł ciepła,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,

niezależnie od ich statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Premia skierowana jest więc do:

 • osób fizycznych – w tym właścicieli domów jednorodzinnych,
 • osób prawnych – spółdzielni mieszkaniowych i spółek prawa handlowego,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • samorządów terytorialnych.

termomodernizacja

W jakiej sytuacji?

O premię termomodernizacyjną można się ubiegać, podejmując się realizacji inwestycji spełniającej wymagania sformułowane w ustawie – czyli przynajmniej JEDEN z poniższych:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, o co najmniej:
  • 10% – jeśli modernizujemy wyłącznie system grzewczy,
  • 15% – w budynku, w którym po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
  • 25% – w pozostałych przypadkach;
 • zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej o co najmniej 25% w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła, takich jak:
  • kotłownia, węzeł cieplny dostarczający nośnik ciepła bezpośrednio do systemu grzewczego budynku,
  • ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy do 11,6 MW (dostarczające ciepło do budynków),

pod warunkiem że zasilane budynki spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub podjęliśmy działania w tym kierunku;

 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła (i likwidacji lokalnego źródła ciepła);
 • zamiana źródła energii na OZE lub wysokosprawną kogenerację.

Jak się ubiegać?

Wniosek o kredyt, do którego chcielibyśmy się ubiegać o premię termomodernizacyjną, możemy złożyć tylko w bankach współpracujących z BGK. Ich listy znajdują się pod poniższymi linkami:

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • odpowiedni dla danego banku wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
 • oryginał audytu energetycznego.

To właśnie pozytywna weryfikacja audytu energetycznego jest kluczem do przyznania premii. Jeśli jej nie otrzymamy, nie zostanie również uruchomiony kredyt.

Kiedy otrzymam pieniążki?

Powtórzmy raz jeszcze – pieniędzy nie otrzymujemy ani do ręki ani na konto – stanowią one spłatę części naszego kredytu. Premia zostanie przekazana w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia przez bank kredytujący, że:

 • zrealizowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
 • dokonano tego w terminie,
 • a także zgodnie z projektem opartym na zatwierdzonym audycie energetycznym.

Opracowano na podstawie: informacje NAPE,
Informator Banku Gospodarstwa Krajowego o zasadach udzielania premii,
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja