NFOŚiGW dysponuje budżetem 300 mln przeznaczonym na dofinansowania do kredytu w latach 2010-2014. 17 czerwca br. nastąpiło podpisanie umowy z sześcioma bankami, które uruchamiają program dopłat do kredytów bankowych na zakup kolektorów słonecznych.

Należą do nich :
1.Bank Ochrony Środowiska S.A.
2.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
3.Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
4.Krakowski Bank Spółdzielczy
5.Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
6.Warszawski Bank Spółdzielczy.

Dofinansowanie do kredytu może być przeznaczone na :
1.    Pokrycie kosztów projektu budowlano – wykonawczego;
2.    Zakup:  kolektora słonecznego; zasobnika wodnego; automatyki; aparatury pomiarowej instalacji; ciepłomierza.
3.    Pokrycie kosztów montażu kolektora słonecznego.

Dostawca kolektora słonecznego powinien przedstawić sprawozdanie z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, które wykonuje akredytowane laboratorium badawcze, aktualny certyfikat zgodności wydawany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą.
Kredyty z dotacją nie są przyznawane gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą.  Jeśli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza sie o 20%. Analogicznie postępuje sie w przypadku wynajmu pomieszczeń. Gdy działalność gospodarcza zajmuje 50 % powierzchni budynku wówczas takie podanie o kredyt z dotacją nie jest w ogóle rozpatrywane.

Etapy uzyskania kredytu z dotacją na kolektory słoneczne
I. Podpisanie umowy o kredyt z bankiem posiadającym umowę z NFOŚiGW
II. Realizacja przedsięwzięcia
III. Wystąpienie do banku o wypłacenie dotacji, poprzez złożenie ostatecznego protokołu odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów wymienionych w warunkach umowy o kredyt, które potwierdzają osiągnięcie ekologicznego efektu tożsamego z efektem rzeczowym. Wskaźnikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita kolektora słonecznego w m2.

Wnioski o dotację wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, wg kolejności wpływu. Spłata części kapitału następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku, który potwierdza zrealizowanie przedsięwzięcia. Beneficjent zobowiązany jest jedynie do pokrywania należności publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia ( podatek dochodowy ) .

WAŻNE : Środki z kredytu z dotacją wypłacane są bezgotówkowo. Przekazywane są one bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług na podstawie wystawionych faktur. Wysokość kredytu z dotacją może wynieść nawet 100% poniesionych kosztów przedsięwzięcia z jednym zastrzeżeniem: koszt jednostkowy nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

Źródło : Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
Część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych