Jak wypełnić protokół odbioru ?

Część dotycząca informacji ogólnych o Beneficjencie, Wykonawcy, zakresie przedsięwzięcia oraz terminach realizacji i odbioru.

Strona 1 – informacje ogólne o Beneficjencie, Wykonawcy, zakresie przedsięwzięcia oraz terminach realizacji i odbioru.

 •  Należy określić, czy protokół dotyczy odbioru robót wykonanych przez zewnętrznego wykonawcę, wówczas zaznaczamy „wykonawcy odbioru robót”, lub jeżeli wykonujemy we własnym zakresie zaznaczamy „wbudowania materiałów” (należy właściwe pole zaznaczyć „X”).
 • Data i miejsce sporządzenia (nie musi być spójna z terminem odbioru, jest to data rzeczywiście sporządzanego dokumentu)
 • Wskazanie rodzaju odbioru (częściowy w przypadku odbioru części zakresu całego zadania, np. odbiór montażu kotła gazowego, ale pozostało jeszcze do wykonania termomodernizacja itp., lub końcowy w przypadku protokołu sporządzanego dla całego zakresu wniosku);
 • Podanie numeru umowy dotacji lub pożyczki (niewłaściwe skreślić);
 • Nazwa i adres inwestora/odbiorcy robót (dane Beneficjenta);
 • Adres budynku w którym zrealizowano przedsięwzięcie;
 • Nazwa i adres wykonawcy robót (w przypadku, gdy dokonywany jest montaż urządzeń we własnym zakresie, czyli według tzw. wbudowania materiałów wpisujemy dane Beneficjenta
 • Wskazanie częściowego lub całościowego (niewłaściwe skreślić) zakresu zrealizowanego przedsięwzięcia (zakresu zgodnego z zestawieniem rzeczowo-finansowym z umowy).
 • Należy podać koszt zakresu robót lub wbudowania wraz z numerami dokumentów księgowych lub umów, na podstawie których ten koszt został poniesiony.
 • Termin wykonania robót (wynikający z umowy z wykonawcą, jeśli taka została zawarta, lub umownego terminu).
 • Termin odbioru: w przypadku odbioru robót wykonawcy, termin odbioru nie może być dokonany później niż data dokumentu księgowego/faktury za ich wykonanie.

 Część dotycząca zakresu prac – strona 2, 3 

 • W sekcji „zakres prac” należy wpisać zakres zrealizowanej części (lub całości) zadania, której dotyczy niniejszy protokół (czyli zakres objęty wnioskiem o płatność).
 • Należy mieć na uwadze, aby wypełniany zakres był zgodny z umową o dofinansowanie, czyli zestawieniem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 • Jeżeli w ZRF (zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie) jest pozycja związana z demontażem kotła na paliwo stałe z kwotą 0,00, to również w protokole należy podać wartość 0,00 zł.
 • Jeżeli w danym wniosku o płatność rozliczamy zakres np. zrealizowany przez wykonawcę, oraz zakres wbudowany we własnym zakresie wówczas należy sporządzić dwa odrębne protokoły.
 • Poszczególne kolumny sekcji „zakres prac” należy wypełnić zgodnie z ZRF (zestawieniem rzeczowo-finansowym) oraz wnioskiem o dofinansowanie (np. w przypadku demontażu kotła: liczba zestawów – 1, warunek spełniony – TAK, wartość w zł – 0,00).

 Część dotycząca oświadczeń końcowych i podpisów.

 

 • Informacja o usterkach (podstawą rozliczenia zakresu zadania, a więc wystawienia dokumentu księgowego/faktury jest zrealizowanie bez usterek, lub po terminie usunięcia usterek (należy wówczas posiadać potwierdzenie usunięcia wskazanych w protokole usterek).
 • Oświadczenie Wykonawcy – należy właściwe wyrazy wykreślić, oraz jeżeli zakres określony w punkcie 4 nie był realizowany, w całości skreślić.
 • Na końcu protokołu czytelne podpisy Wykonawcy (lub w przypadku wbudowania materiałów Beneficjenta) oraz Beneficjenta, wraz z datą odbioru lub sporządzenia.

Żródło: www.wfosigw.rzeszow.pl

Prawidłowy wniosek o płatność i protokół odbioru Wykonawcy

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.