Program Priorytetowy Czyste Powietrze realizowany jest na obszarze całego kraju, a planowany czas realizacji to 10 lat. Od 19 września złożono  blisko 31 000 wniosków na łączną kwotę około 670 mln zł.

We wszystkich wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożone wnioski są rozpatrywane zgodnie z regulaminem programu, a w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków systematycznie podpisywane są umowy z beneficjentami programu. Wg informacji jakie podaje Ministerstwo w całym kraju podpisano już 623 umowy na kwotę blisko 8 000 000 zł.

Także w wielu wojewódzkich funduszach, gdzie nie podpisano umów o dofinansowanie szczególnie tam, gdzie złożono największą liczbę wniosków – podjęto już uchwały o udzieleniu dofinansowania:

w województwie mazowieckim ponad 500 decyzji na kwotę 7 000 000 zł, w województwie śląskim ponad 200 decyzji na kwotę blisko 3 000 000 zł. W najbliższym czasie beneficjenci zostaną wezwani do podpisania umów.

Ministerstwo zwraca również uwagę, iż przez pierwsze 3 tygodnie 2019 r. program był zawieszony ze względu na konieczność dostosowania programu do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej, co skutkowało m.in. modyfikacją zapisów w programie oraz zmianą formularza wniosku o dofinansowanie.

Ciągła praca nad programem i formularzem wniosku

Prace nad formularzem wniosku o dofinansowanie polega głównie nad skonstruowaniem go w taki sposób, aby każda osoba z bez większych trudności mogła go wypełnić i zweryfikować poprawność jego wypełnienia. Do pomocy służy szczegółowa instrukcja, która krok po kroku w łatwy i przystępny sposób wskazuje wnioskodawcy, co i gdzie należy wypełnić. Na każdym etapie wypełniania wniosku jest możliwość sprawdzenia poprawności i jego uzupełnienia.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (aktualny formularz do pobrania w siedzibie właściwego wfośigw lub jego oddziale).  Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze osobiście lub poprzez placówkę pocztową.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Błędy w złożonych wnioskach do Czystego Powietrza

Redakcja Termomodernizacja