Konferencja INWESTYCJA W BIOGAZ – relacja. W związku ze wzmożonymi działaniami polskich inwestorów na rynku odnawialnych źródeł energii, firma Ekologus Sp. z o.o. zorganizowała w dniach 17-18 lutego 2011 roku w Szczyrku Ogólnopolską Konferencję pt.”INWESTYCJA W BIOGAZ”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marszałek Województwa Śląskiego, Starosta Bielski, Burmistrz Miasta Szczyrk oraz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Uczestnikami konferencji byli Prezesi, Dyrektorzy oraz pracownicy firm, które rozważają, planują lub realizują działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, szczególnie zainteresowani inwestycją w biogazownie rolnicze. Konferencja miała na celu przekazanie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni. Wykładowcy przedstawili obszerny materiał poruszając aspekty prawne w zakresie realizacji inwestycji w Polsce, możliwości finansowania inwestycji, jaką jest biogazownia, technologie produkcji biogazu, jak również aspekty praktyczne eksploatacji biogazowni poparte konkretnymi przykładami istniejących obiektów.

Celem konferencji było zachęcenie potencjalnych inwestorów do budowy biogazowni, przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji ze środków krajowych oraz zapewnienie rzetelnej wiedzy potrzebnej do podjęcia tego rodzaju działań.

W wykładzie inauguracyjnym Jacek Buchta, Dyrektor Generalny Grupy Ekologus przedstawił sytuację Polski w zakresie realizacji działań związanych z OZE oraz wprowadził uczestników w temat biogazowni. Pośród zaproszonych wykładowców znaleźli się: Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw, który przedstawił uczestnikom założenia oraz cele programu Ministerstwa Gospodarki „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, Paweł Płachecki, przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki z Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, który zapoznał zgromadzonych z wymaganiami prawnymi jakie nakłada na właścicieli biogazowni Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przyłączenia biogazowni do sieci oraz w zakresie uzyskiwania certyfikatów energetycznych. Andrzej Krysiak, doradca NFOŚiGW z Departamentu Ochrony Klimatu oraz Mieczysław Derczyński z Banku Ochrony Środowiska S.A. przedstawili zarówno możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych jak i możliwości uzyskania preferencyjnych kredytów na tego rodzaju inwestycje.

W drugim dniu konferencji odbyły się wykłady praktyczne. Uczestnicy mięli okazję poznać aspekty praktyczne działania biogazowni. Swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się praktycy: Ludwik Latocha z firmy eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. oraz Jacek Buchta, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Austrii, zajmujący się także przygotowaniem ekspertyz i raportów niezbędnych do realizacji inwestycji jaką jest budowa biogazowni. Tego samego dnia Magdalena Ligus z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawiła bilans ekonomiczny dla biogazowni z uwzględnieniem różnych wariantów wydajności oraz zastosowanej technologii w danym obiekcie.

Konferencja była również platformą umożliwiającą zadawanie pytań przez uczestników. Biorąc pod uwagę stopień zaangażowania uczestników  w dyskusję oraz poziom podnoszonych kwestii konferencję należy uznać za udaną zarówno w zakresie merytorycznym jak i organizacyjnym.

Źródło: Ekologus