WARSZTAT PRAKTYCZNY UMOWY W ENERGETYCE 21 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

 

W działalności przedsiębiorstwa energetycznego podstawową rolę odgrywają umowy zawierane z odbiorcami energii elektrycznej. Znajomość przepisów dotyczących zawierania, modyfikacji i rozwiązywania takich umów, a także wiedza o klauzulach, których nie można w takich umowach stosować oraz procedurach rozstrzygania sporów dotyczących odmowy zawarcia takich umów, jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw branży energetycznej.

Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorcy działającego w branży energetycznej ma także instytucja służebności przesyłu. Umiejętność właściwego wykorzystania tej instytucji zapobiega kierowaniu przeciwko przedsiębiorcom branży energetycznej roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z gruntów. W przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami i powstania sporu  o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajomość przepisów prawa umożliwia przedsiębiorcom skuteczną obronę przed takimi roszczeniami.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Ogólne zasady i sposoby zawierania oraz rozwiązywania umów cywilnoprawnych. Elementy umowy cywilnoprawnej.
• Umowy zawierane przez przedsiębiorców z branży energetycznej
• Niedozwolone klauzule w umowach z odbiorcami energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych. Umowy zawierane przez przedsiębiorstwa energetyczne w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
• Rozstrzyganie sporów dotyczących odmowy zawarcia: umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii.

TRENERZY:
• Marzena Buchowiecka, Radca prawny, Kancelaria Prawna Sp.k. Skoczyński Wachowiak Strykowski
• Dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji
Energetyki

Szczegółowe informacje:
http://konferencje.mostwanted.pl/umowy_w_energetyce
konferencje@mostwanted.pl„>konferencje@mostwanted.pl
Fax: (+48 22) 825 00 88 wew.121
Tel.: (+48 22) 825 00 88 wew. 120