Po raz kolejny wracamy do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Podobnie, jak w przypadku premii termomodernizacyjnej odwołamy się do informatora Banku Gospodarstwa Krajowego – instytucji, która przyznaje premię.

Czym jest przedsięwzięcie remontowe?

Ustawa definiuje przedsięwzięcie remontowe, jako inwestycję związaną z termomodernizacją budynku wielorodzinnego, której przedmiotem jest:

 • remont,
 • wymiana okien lub remont balkonu,
 • przebudowa, w której wyniku zachodzi ulepszenie budynku,
 • wyposażenie w instalacje i urządzenia wymagane w przepisach techniczno-budowlanych dla oddawanych do użytku budynków mieszkalnych.

Premia remontowa

Jest to pomoc państwa skierowana do inwestora przeprowadzającego przedsięwzięcie remontowe. Podobnie jak premia termomodernizacyjna, przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu, stanowiąc spłatę jego części, w wysokości 20% kwoty wykorzystanej na wykonanie przedsięwzięcia. Nie może jednak wynosić więcej niż 15% kosztów inwestycji.

Jeżeli w budynku znajdują się również lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii odnosi się tylko do lokali mieszkalnych. Oblicza się ją, mnożąc kwotę wyliczoną w sposób opisany powyżej przez wskaźnik udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej lokali w budynku.

Premia remontowa w myśl przepisów UE stanowi pomoc de minimis – nie zakłócającą konkurencji na rynku.

Do obliczenia premii można wykorzystać kalkulator.

premia-remontowa

Komu dokładnie przysługuje premia?

Ustawa określa, że o premię remontową mogą się ubiegać:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Jakie wymagania należy spełnić?

W celu sprawdzenia, czy spełniamy ustawowe wymagania, należy dokonać wyliczenia wskaźnika kosztu przedsięwzięcia.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia przeliczonego na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do określonej odgórnie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego – tutaj należy posłużyć się dosłownym cytatem Ustawy – „ostatnio ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej przed kwartałem wniosku o przyznanie premii”.

Premia przysługuje, gdy:

 • wyliczony wskaźnik wynosi od 0,05 do 0,7,
 • w wyniku inwestycji zmniejszymy roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
  • dla wskaźnika poniżej 0,3 – o minimum 10%
  • dla wskaźnika wynoszącego powyżej 0,3 – o minimum 25%.

Jeśli w naszym budynku wcześniej już przeprowadziliśmy inwestycję z wykorzystaniem premii remontowej, nie tracimy możliwości wnioskowania o następną. W tym wypadku, następna inwestycja musi generować zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej o minimum 5%. Jeśli wcześniejsze inwestycje przyniosły zmniejszenie tego zapotrzebowania o minimum 25% (w stosunku do stanu sprzed pierwszej inwestycji), warunek ten nie jest stosowany.

Jeśli korzystaliśmy z premii termomodernizacyjnej – nie stosuje się żadnych z wymienionych wcześniej warunków – zarówno dotyczących wskaźników jak i oszczędności energii.

Musimy jednak pamiętać że suma wskaźników (podanych na wnioskach) dla wszystkich inwestycji, w których korzystaliśmy i chcemy skorzystać z premii, nie może przekroczyć 0,7.

Należy również przygotować audyt remontowy – dokument określający zakres, parametry techniczne i analizę ekonomiczną przedsięwzięcia.

Jak się ubiegać?

Wniosek o kredyt, do którego chcielibyśmy się ubiegać o premię remontową, możemy złożyć tylko w bankach współpracujących z BGK. Ich listy znajdują się pod poniższymi linkami:

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • odpowiedni dla danego banku wniosek o przyznanie premii remontowej,
 • oryginał audytu remontowego,
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich – jeśli taką uzyskano,
 • potwierdzenie rozpoczęcia użytkowania budynku przed 14.08.1961 r., jeśli takowego nie ma – pisemne oświadczenie.

Pamiętajmy, że wszelkie oświadczenia składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej!

To właśnie pozytywna weryfikacja audytu remontowego jest kluczem do przyznania premii. Jeśli jej nie otrzymamy, nie zostanie również uruchomiony kredyt.

Kiedy otrzymam pieniążki?

Powtórzmy raz jeszcze – pieniędzy nie otrzymujemy ani do ręki ani na konto – stanowią one spłatę części naszego kredytu. Premia zostanie przekazana w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia przez bank kredytujący, że:

 • zrealizowano przedsięwzięcie remontowe,
 • dokonano tego w terminie,
 • a także zgodnie z projektem opartym na zatwierdzonym audycie.

Opracowano na podstawie: informacje NAPE,
Informator Banku Gospodarstwa Krajowego o zasadach udzielania premii,
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja