4 marca 2011 roku została uchwalona przez Sejm Ustawa o efektywności Energetycznej, której tekst jest 16-tą wersją projektu ustawy.

Uchwalona ustawa stanowi wdrożenie  Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Wprowadzane są system białych certyfikatów, czyli  przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz  odbiorcom końcowym mają obowiązek corocznie przedstawiać prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej stanowiące dowód zrealizowania przedsięwzięć efektywnościowych w określonym zakresie lub zamiast tych świadectw wnosić opłatę zastępczą. Aby uzyskać świadectwa efektywności energetycznej przedsiębiorstwo może dokonać zmian we własnej działalności, ale głownie ma kupować świadectwa od innych jednostek, które zrealizują przedsięwzięcia służące  poprawie efektywności energetycznej takie  jak izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków, modernizacja oświetlenia, modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła i innych.

W ustawie ustalane są specjalne zadania dla  jednostek sektora publicznego dotyczące zaoszczędzenia zużycia energii,  promocji efektywności energetycznej i  prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Wprowadza się nowy typ dokumentu – audyt efektywności energetycznej i nowy zawód audytora efektywności energetycznej. Program szkoleń i zasady egzaminowania audytorów ustali Minister Gospodarki w trybie wydania rozporządzenia.

Do wejścia ustawy w życie pozostaje jeszcze uchwalenie jej przez Senat, podpisanie przez Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

www.fpe.org.pl