Panel Słoneczny wyraża aprobatę względem przyjętego przez Ministerstwo Gospodarki i zaakceptowanego przez Rząd, wkładu energii słonecznej termicznej w bilansie energii z OZE, który wyniesie w 2020 roku 506 ktoe,  co stanowi 8,5% w zielonym cieple oraz 4,5% w całym bilansie energii z OZE. 

Przyjęty w KPD scenariusz rozwoju energetyki słonecznej termicznej jest zbliżony z proponowanym wcześniej przez Panel Słoneczny w dokumencie „Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej wraz z planem działań do 2020r.”

Zgodnie z przyjętym przez Rząd scenariuszem, Polska awansuje z obecnego 8-go na 5-te miejsce w  UE pod względem liczby (powierzchni) zainstalowanych kolektorów słonecznych w 2020 r., i znajdzie się zaraz po Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Polska znajdzie się w 2020r. na 12-tym miejscu pod względem zainstalowanych systemów słonecznych cieplnych.

Jednakże, Panel Słoneczny stwierdza, że w dokumencie KPD brakuje instrumentarium  wskazującego konkretnie w jaki sposób rząd zamierza zrealizować przyjęty plan i wyraża zaniepokojenie brakiem postępów we wdrożeniu w Polsce nadrzędnej dyrektywy 2009/28/WE, która wymagała wejścia w życie niezbędnych rozwiązań prawnych, w szczególności zapowiedzianej nowej ustawy dot. OZE. Dlatego też,  Panel Słoneczny oczekując pilnych działań w tym zakresie ze strony Rządu, deklaruje aktywne włączenie się w przygotowanie ustawy o energii ze źródeł odnawialnych, kładąc nacisk na rozwój rozproszonych źródeł energii, w tym zielonego ciepła i chłodu.

Źródło : materiały IEO