Redakcja przygotowuje cykl artykułów o implementacji Dyrektywy o efektywności energetycznej budynków w krajach europejskich. Zaczynamy od artykułu o świadectwach energetycznych w Austrii.

Odpowiedzialność za realizację dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive – Dyrektywa o Efektywności Energetycznej Budynków) została rozdzielona pomiędzy Republikę Federalną Austrii oraz dziewięć autonomicznych prowincji, z których każda posiada oddzielne przepisy. Większość elementów legislacyjnych została wprowadzona przed czerwcem 2008 roku. Do końca czerwca 2008 roku, liczba sporządzonych certyfikatów dla budynków wyniosła około 12 000 sztuk.

Zgodnie z Dyrektywą, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla nowo wznoszonych budowli lub remontu aktualnie istniejących budynków (tylko gdy renowacja związana jest z przebudową co najmniej trzech
następujących elementów: podłoga, ściany, okna i drzwi, dach, ogrzewanie i / lub system chłodzenia).

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat od daty wystawienia. Może być przedłużone o następne dziesięć lat po rozpatrzeniu przez organ wydający lub równoważnych ekspertów, o ile nie ma żadnych zmian dotyczących zużycia energii, a przepisy nie zostały zmienione.

Podobnie jak w Polsce, niektóre budynki są zwolnione z wymogu posiadania świadectw charakterystyki energetycznej, są to:
•  Budynki i zabytki; budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, które są specjalnie chronione lub z powodu ich szczególnych wartości architektonicznych lub historycznych, gdzie zgodność z wymaganiami zmieniłaby niedopuszczalnie ich charakter lub zewnętrzny wygląd,
•  Budynki niemieszkalne ,
•  Budynki niemieszkalne, których zapotrzebowanie na energię jest mniejsze niż 680 stopniodni.

W budynkach publicznych (lub częściowej użyteczności publicznej) posiadających co najmniej 1000 m2 łącznej powierzchni użytkowej, świadectwo młodsze niż 10 lat, powinno wisieć w wyróżniającym się miejscu, widocznym dla społeczności. Tyczy się to następujących budowli:
•  budynki biurowe,
•  budynki administracyjne,
•  budynki edukacyjne,
•  szpitale,
•  pensjonaty,
•  hotele,
•  restauracje,
•  obiektów sportowych,
•  hurtowni oraz sklepów detalicznych,
•  budynki służbowe.

Świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone przez wykwalifikowaną i upoważnioną do tego osobę. Musi składać się z:
•  skali efektywności – na pierwszej stronie,
•  szczegółowych wyników badań – na drugiej stronie,
•  załącznika, który musi spełniać postanowienia przepisów handlowych.

Poziomy skali wydajności zostały przedstawione graficznie, według rocznego zapotrzebowania budynku na ciepło – HWBBGF,Ref. na m2 powierzchni użytkowej, w stosunku do uwarunkowań klimatycznych, ustalanych według wytycznych opublikowanych przez Austriacki Instytut Budownictwa dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Zgodnie z opcją oznakowania wskaźników efektywności energetycznej przez EPBD, zgodzono się na wprowadzenie takiego etykietowania pod nazwą „zapotrzebowania na energię” (w kWh/m²a). Przyporządkowanie do klas zależy od HWBBGF,Ref.

– Klasa A++: HWBBGF, Ref ≤ 10 kWh/ m2a
–  Klasa A+: HWBBGF, Ref   ≤ 15 kWh/ m2a
–  Klasa A: HWBBGF, Ref     ≤ 25 kWh/ m2 a
–  Klasa B: HWBBGF, Ref     ≤ 50 kWh/ m2a
–  Klasa C: HWBBGF, Ref     ≤ 100 kWh/ m2a
–  Klasa D: HWBBGF, Ref     ≤ 150 kWh/ m2a
–  Klasa E: HWBBGF, Ref     ≤ 200 kWh/ m2a
–  Klasa F: HWBBGF, Ref     ≤ 250 kWh/ m2a
–  Klasa G: HWBBGF, Ref     > 250 kWh/ m2a

Wielkość zapotrzebowania na energię pierwotną jest również widoczna na świadectwie.

 PRZYSZŁE CELE
Austria próbuje zmniejszyć zużycie energii w możliwie najszerszym zakresie. Zapotrzebowanie na energię jest coraz większe, przez co nie może zostać pokryte przez odnawialne źródła energii, nawet gdyby ich udział został dwukrotnie zwiększony. Jednak podjęte czynności pozwolą na redukcję do ok. 70% zapotrzebowania na energię do ogrzewania oraz chłodzenia w sektorze mieszkaniowym. W tym celu został przyjęty system dofinansowujący.

Cele te są ambitne, a do ich zrealizowania potrzebni są odpowiedni specjaliści. Każdy z austriackich landów zorganizował system szkoleń, składający się z różnych modułów (tj. systemów grzewczych, chłodzących i napowietrzania, obliczeń, itp.). Znaczna część szkoleń odbywa się za pomocą e – learningu, co daje ekspertom możliwość skorzystania z podniesienia swoich kwalifikacji, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Ważnym elementem zarządzania jakością, jest baza danych wszystkich certyfikatów budowlanych w Austrii, dając możliwość przeglądu świadectw oraz badań statystycznych odnośnie zmian zużycia energii.

Autor: Łukasz Sojczyński
Źródło:
Implementation of the Energy Performance of Building Directive- Country Reports 2008