W Belgii wdrożenie Dyrektywy EPBD jest regionalną odpowiedzialnością. W Regionie Flamandzkim, dekret NT. charakterystyki energetycznej został zaktualizowany 22 grudnia 2006 r. przez Parlament.

Dekret ten zastępuje poprzedni z dnia 7 maja 2004 r.

RAMY PRAWNE:
W celu realizacji zarządzenia Flamandzkiego Rządu z dnia 11 marca 2005 r., określono rzeczywiste wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oraz sposób obliczania. Dnia 2 grudnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające zobowiązanie  wykonania świadectw energetycznych dla nowych budynków. 20 kwietnia 2007 ustanowiono obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych dla budynków użyteczności publicznej. 11 stycznia 2008, wprowadzono obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla  budynków mieszkalnych przy sprzedaży lub wynajmie.

 STAN REALIZACJI:
Nowe wymogi obowiązują w odniesieniu do każdego budynku, dla którego jest wymagane pozwolenie na budowę, od stycznia 2006 roku. Istnieją wymogi w odniesieniu do izolacyjności cieplnej (wartość-U), ogólny poziom efektywności energetycznej (poziom-E) oraz klimat wewnątrz pomieszczeń (wietrzenie, przegrzania) w przypadku tych budynków, które korzystają z energii w celu wytworzenia odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń dla osób w nich przebywających.

 Istnieją szczególne rodzaje wymogów:
•    dla każdego rodzaju działalności budowlanej: nowe budowy, przebudowy małego budynku, rozbudowy istniejącego budynku, poważnego remontu dużego budynku
•    za korzystanie z obiektu: mieszkalnego, biura czy szkoły, przemysłowego,
innego niż mieszkalny

 

 

Nowe budynki mieszkalne, biura i szkoły posiadają najbardziej rygorystyczne wymagania. Wymogi dla innych rodzajów budynków niemieszkalnych zostaną ustalone w późniejszym czasie. Z drugiej strony obecne wymagania muszą zostać spełnione dla wszystkich robót budowlanych i typów budynków wymagających pozwolenia na budowę.
Nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej pociągają za sobą nowe procedury oraz odpowiedni monitoring w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami charakterystyki energetycznej. „Certyfikator”, którym może być architekt lub inżynier, musi
przeprowadzić stosowne obliczenia oraz sprawozdanie z wykonywanych prac, a następnie złożyć „oświadczenie-EPB” u odpowiednich władz. Osoby, które nie posiadają
wykształcenia inżynieryjnego lub architektonicznego nie mogą zostać „certyfikatorem”, jednak mogą zgłosić się jako wolontariusz w celu szkolenia. „Certyfikator” musi być powołany przed rozpoczęciem budowy, a termin rozpoczęcia należy zgłaszać do Flamandzkiej Agencji Energii (VEA), która:
•    sprawdza datę rozpoczęcia prac,
•    sprawdza wykonanie zgłoszenia,
•    przeprowadza kontrole monitorujące jakość pracy certyfikatora

 Zarówno data rozpoczęcia budowy, jak i „deklaracja-EPB” musi zostać wysłana drogą elektroniczną do VEA, która nie pobiera opłaty za korzystanie z  bazy danych charakterystyki energetycznej, oprogramowania do obliczania charakterystyki energetycznej, rejestracji w bazie danych, czy składania deklaracji.
Wspomniana baza danych oraz jej aplikacje są istotą systemu kontrolnego. W
przypadku niezgodności, kary administracyjne zostaną nałożone na właściciela
budynku, konstruktora budowlanego lub certyfikatora (jeśli „deklaracja-EPB” jest nieprawidłowa).
Wymagane jest wysłanie propozycji rozwiązań umożliwiających zastosowania systemów alternatywnych dla nowych budynków o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 1 000 m² (EPBD), na adres VEA (bez opłaty) do miesiąca po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:
Od 1 stycznia 2006 świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane
dla wszystkich nowych budynków, dla których charakterystyki energetyczne muszą zostać obliczone, oraz dla których został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Opracowywanie i dostarczanie tego świadectwa jest częścią procedury związaną z ” oświadczeniem-EPB” po budowie. Certyfikat jest generowany automatycznie przez bazę danych charakterystyki energetycznej. Nie ma żadnych opłat za tworzenie świadectwa.
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej jest wymagane od dnia 1 stycznia 2009. Dla rządowych budynków użyteczności publicznej, budynków szkolnych oraz zdrowia i opieki społecznej świadectwo musi zostać wywieszone w widocznym miejscu.
Eksperci przeprowadzający certyfikację będą musieli przejść szkolenia i zdać
egzaminy. Mogą korzystać z dowolnego oprogramowania, opracowanego przez VEA.
Oprogramowanie jest dostępne w internecie.
Świadectwa dla istniejących budynków mieszkalnych wyrażone są w kWh / m²rok. Certyfikat zawiera porady na temat działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynku.

Certyfikat energetyczny, Belgia

Świadectwo na pierwszej stronie ukazuje:
•    obraz budynku;
•    wskaźnik zużycia energii: obliczone charakterystyczne zużycia energii pierwotnej na metr kwadratowy;
•    ciągłą skalę ze wskaźnikami do nowych budynków
•    informacje na temat budowy i ekspertów.

Na kolejnych stronach znajdują się informacje odnośnie wykonania ścian budynku, instalacji i emisji CO2.

 

Autor: Łukasz Sojczyński

Źródło:
Implementation of the Energy Performance of Building Directive- Country Reports 2008