W Niemczech wNiemiecki certyfikat energetycznyiększość założeń dyrektywy EPBD zostało wdrożonych poprzez rozporządzenie o oszczędzaniu energii (Energieeinsparverordnung) z 2002 roku.

Metoda obliczania charakterystyki energetycznej pozostała niezmieniona, a wymagania dla nowych budynków powstały w oparciu o nią. Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla nowych budynków oraz w przypadku niektórych większych prac remontowych.

RAMY PRAWNE
Za wdrażanie Dyrektywy EPBD w Niemczech odpowiedzialne jest Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast i Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii. Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Naturalnej i Bezpieczeństwa Jądrowego jest odpowiedzialne za inspekcję kotłów.

Przede wszystkim wdrożenia Dyrektywy EPBD zostały zrealizowane na podstawie Ustawy o Oszczędności Energii (Energieeinsparungsgesetz), która weszła w życie w 1976 roku i określa ramy prawne dla wymogów dotyczących:
•  Izolacji termicznej budynków,
•  Utrzymania sprawności i aktywności urządzeń grzewczych, wentylacji i ciepłej wody,
•  Rozliczania kosztów ogrzewania i ciepłej wody na podstawie indywidualnego zużycia.

Na podstawie wspomnianej ustawy, powstało rozporządzenie o oszczędności energii (2002 r.), w którym zostały ustanowione szczegółowe wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i remontowanych budynków.
Wymagania te uwzględniają niemal wszystkie aspekty załącznika Dyrektywy EPBD, które są istotne dla Niemiec.

Od 2002 r. wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej zostały ustanowione na podstawie pierwotnego zapotrzebowania na energię w budynku, w wyniku znormalizowanych metod obliczania. Świadectwo energetyczne jest
obowiązkowe dla nowych budynków, a w niektórych przypadkach również po większych pracach remontowych.

Informacje na temat klimatyzacji (tzn. chłodzenia) i wbudowanych instalacji oświetleniowych w budynkach niemieszkalnych nie muszą zostać zawarte.

STAN REALIZACJI
Pozostałe otwarte aspekty dotyczące wdrożenia Dyrektywy EPBD zostały wdrożone 24 lipca 2007 roku przez niemieckie „Rozporządzenie dotyczące oszczędności izolacji cieplnej i energooszczędnego sprzętu AGD w budynkach” (Energieeinspar – Verordnung – EnEV).

Wymagania dla nowych budynków mieszkalnych:
Wymagania dotyczące nowych budynków mieszkalnych zależą od współczynnika
A / V – oraz w przypadku przygotowania ciepłej wody – od  powierzchni użytkowej budynków.

FORMULARZE
Jednolite formularze są obowiązkowe dla wszystkich świadectw charakterystyki energetycznej. Każdy z nich składa się z czterech stron plus załącznik – „zalecenia dotyczące kosztów skutecznych ulepszeń” o wielkości co najmniej jednej dodatkowej strony. Wartości dla budynków niemieszkalnych uwzględniają indywidualne warunki
użytkowania oraz określają maksymalną wartość skali.
 

wymagania- świadectwa energetyczne
Rys. 2 Skala z wartościami odniesienia dla budynków mieszkalnych (ogrzewanie i ciepła woda)

EKSPERCI DS. CERTYFIKACJI
Ze względu na fakt, że musi zostać wydana duża liczba certyfikatów, dopuszcza się szeroki zakres kwalifikacji do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej. Wymagane kwalifikacje opisane są w EnEV w sposób kompleksowy i rozstrzygający.

Certyfikaty mogą być wydawane:
a) dla wszystkich budynków:
– przez architektów,
– inżynierów powiązanych z branżą budowlaną oraz innych inżynierów, których kierunek studiów związany jest z branżą budowlaną,
– posiadających wiedzę na temat efektywności energetycznej budynków, którą zdobyli podczas studiów lub w czasie dalszego kształcenia zawodowego, zgodnie z załącznikiem 11 do EnEV,
– posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe powiązane z tematem efektywności energetycznej budynków;

b) tylko dla budynków mieszkalnych:
– przez mistrzów lub osoby o podobnych kwalifikacjach, związanych z budownictwem i wyposażeniem budynku,
– osoby, które z powodzeniem uczestniczyły w doskonaleniu zawodowym, zgodnie z załącznikiem 11 do EnEV;

c) przez osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania obliczeń energetycznych dla nowych budynków zgodnie z kodeksem budynku, w zakresie uzyskania zezwolenia.

Ostatnia pozycja obejmuje przypadki, w których pewni eksperci – głównie rzemieślnicy – są uprawnieni przez lokalne przepisy budowlane do budowy prostego budynku bez udziału architekta lub inżyniera.

KONTROLA CERTYFIKACJI
Nie będzie formalnego systemu zatwierdzania i certyfikacji ekspertów, ale jest przewidziana kara dla osób nieupoważnionych do wykonania świadectwa. Ponadto, właściciele budynku mogą zostać ukarani grzywną, jeśli nie posiadają świadectwa energetycznego dla potencjalnego nabywcy lub najemcy.

Ze względu na brak oficjalnego rejestru ekspertów i krajowego rejestru wydanych certyfikatów, Niemiecka Agencja Energii (DENA) dobrowolnie prowadzi nieoficjalny rejestr ekspertów i wydanych przez nich certyfikatów.

Autor: Łukasz Sojczyński
Źródło:
Implementation of the Energy Performance of Building Directive- Country Reports 2008