Świadectwo energetyczne – informacje dla właścicieli nieruchomości   23.04.2009r.   

Od 1 stycznia 2009 roku wszedł obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, czyli tzw. certyfikatów energetycznych. Jest to związane z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, która wdraża postanowienia dyrektywy europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.   

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
Świadectwo energetyczne, jest to dokument poświadczający wielkość zapotrzebowania na energię, niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Brana jest pod uwagę energia do ogrzewania pomieszczeń, do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energia do urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz, w przypadku budynków użyteczności publicznej, energia na potrzeby oświetlenia. Oczywiście wielkość zapotrzebowania na energię jest obliczana na podstawie cech instalacji w budynku i izolacyjności przegród budowlanych, wynikających z dokumentacji ocenianego budynku. W przypadku braku dokumentacji lub jej części, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji techniczno – budowlanej. Świadectwo jest ważne przez 10 lat.

Certyfikat a audyt.

Wielu zainteresowanych myli pojęcie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku z pojęciem audytu energetycznego. Jednak te dwa dokumenty znacznie się od siebie różnią i są w różnych celach wykonywane. Audyt energetyczny – certyfikat energetyczny wykonywany już od kilku lat w celu pozyskania premii termomodernizacyjnej, czyli dofinansowania inwestycji mającej na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynku. Wykonywany jest w celu wskazania rzeczywistego stanu budynku oraz jego oddziaływania na środowisko. Przedstawia szczegółowy schemat działań, które zmniejszą energochłonność budynku, oparty na analizie ekonomicznej przedsięwzięcia. Ponadto przedstawia zużycie energii pierwotnej w stosunku do budynku referencyjnego.

Jaki jest cel wprowadzenia świadectw energetycznych?
Wprowadzenie certyfikatów energetycznych ma na celu promowanie budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię, a także zwiększenie świadomości użytkowników na temat sposobów zmniejszania zużycia energii oraz stosowania źródeł odnawialnych. Dzięki świadectwu energetycznemu właściciel lub użytkownik budynku będzie miał możliwość stwierdzenia jak energochłonny jest budynek. Pośrednio tę wiedzę można wykorzystać przy szacowaniu kosztów energii w budynku.

Jakie budynki muszą posiadać taki dokument?
Od 1 stycznia 2009 roku świadectwo energetyczne muszą posiadać wszystkie nowopowstałe, sprzedawane bądź wynajmowane budynki, a także nieruchomości, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie na skutek przebudowy lub remontu. Jednak Prawo Budowlane przewiduje pewne odstępstwa, co do konieczności posiadania certyfikatów energetycznych. Budynki zwolnione z konieczności posiadania certyfikatu:
– zabytki podlegające ochronie,
– miejsca kultu i działalności religijnej,
– budynki przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 2 lata,
– budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
– budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
– budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
– budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m2.

W przypadku nowopowstałych budynków, świadectwo energetyczne będzie musiało być dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy, bądź do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku budynków lub lokali sprzedawanych bądź wynajmowanych, brak świadectwa nie stanowi formalnej przeszkody w podpisaniu umowy. Jednak jeśli kupujący zażąda świadectwa, sprzedający będzie je musiał udostępnić.
W budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000m2, świadectwo powinno być umieszczone w widocznym miejscu budynku.

Co zawiera certyfikat? 

świadectwo charakterystki energetycznejCertyfikat energetyczny na pierwszej stronie zawiera podstawowe dane dotyczące budynku. W środkowej części pierwszej strony świadectwa znajduje się tzw. suwak, czyli graficzne przedstawienie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w ocenianym budynku, w stosunku do wymagań zawartych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 roku. Na suwaku są przedstawione dwie graniczne wartości: wymagań stawianych budynkom nowym i wymagań stawianych budynkom przebudowywanym. Wymagania dla tej drugiej grupy budynków są nieco łagodniejsze.

Wskaźnik EP obrazuje roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną w odniesieniu do metra kwadratowego powierzchni ocenianego budynku. Energia pierwotna jest to suma energii zawarta w pierwotnych nośnikach energii, np. w węglu kamiennym, gazie ziemnym, czy energii wiatru. Wartość wskaźnika EP jest otrzymywana poprzez przemnożenie ilości energii końcowej i współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku. Zgodnie z tym, wskaźnik EP będzie zależał od tego jaką energię wykorzystamy.

Zgodnie z powyższą tabelą ogrzewanie mieszkania energią elektryczną zwiększy jego wskaźnik EP w stosunku do ogrzewania go energią z biomasy. Można z tego wywnioskować, że wskaźnik ten ukazuje oddziaływanie budynku na środowisko. Natomiast wskaźnik EK, czyli zapotrzebowanie na energię końcową, przedstawia ilościowe zapotrzebowanie na energię, czyli takie, które faktycznie będzie zużyte w danym budynku.
Kolejne strony świadectwa zawierają wyliczone wartości zapotrzebowania na energię budynku, wskazówki dotyczące możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową oraz objaśnienia. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku rozróżnia cztery, nieco różniące się od siebie wzory świadectw:
– dla budynku mieszkalnego,
– dla budynku użyteczności pulbicznej,
– dla lokalu mieszkalnego,
– dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową.

Koszty certyfikatu
Nie ma żadnych wytycznych ustawowych, bądź ministerialnych co do ceny certyfikatu. Dlatego też cena świadectwa energetycznego będzie zależeć przede wszystkim od konkurencji panującej na rynku. Istotnym czynnikiem, wpływającym na cenę certyfikatu będzie również dokumentacja techniczna. W przypadku jej braku lub nieaktualności, cena dokumentu będzie na pewno wyższa. Szacunkowy koszt certyfikatu dla domu jednorodzinnego nie powinien przekroczyć 2000 zł.

Źródła:
– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku,
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,
– Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury,
– Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.