Rodzaje kosztów dla budynków istniejących

1. Koszt demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę),  a także pozostałych źródeł ciepła na paliwo stałe jak: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wymiana dotyczy kotłów nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690).

2. Koszty związane z zakupem i montażem poniżej wymienionych urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne prezentowanych na naszej stronie http://termomodernizacja.pl/kategoria/czyste-powietrze-poradnik/:

 1. kotłów na paliwa stałe,
 2.  węzły cieplne
 3. systemy ogrzewania elektrycznego,
 4.  kotły olejowe,
 5. kotły gazowe kondensacyjne,
 6. pompy ciepła powietrzne
 7. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
  wraz z przyłączami.

3. Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.

Program dopuszcza docieplenie ściany fundamentowej, stykającej się z gruntem, w celu zabezpieczenia ściany przed zawilgoceniem i utratą ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do gruntu oraz w uzasadnionych przypadkach, docieplenie pozostałych przegród zewnętrznych (np. ściany kolankowe) dla zachowania ciągłości docieplenia.

4.  Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.

5. Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.

6. Koszt montażu lub modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.

7. Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych pod warunkiem finansowania w formie pożyczki.

8. Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

9. Koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia:

 • audytu energetycznego wykonanego przed złożeniem wniosku, pod warunkiem że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie,
 • wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,
 • koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Dodatkowe wymagania dla kosztów:

 •  Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi wynikać z audytu energetycznego przedsięwzięcia lub z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,
 • W przypadku budynków, w których źródło ciepła nie należy do źródeł wymienionych wyżej  warunkiem dofinansowania kosztów od 3 do 8 jest wymiana źródła ciepła na źródła wymienione w punkcie 2. 
 • Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła wymienione w punkcie 2 lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej, a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane również działania wymienione w punktach od 3 do 8,
 • Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła wymienione w punkcie 2 lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę, a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie w/w rozporządzenia  tj. po dniu 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie działania wymienione w punkcie 7 (czyli kolektory lub fotowoltaika).
 • Koszt modernizacji przegród mogą być kwalifikowane jeżeli spełniają wymagania wyższej izolacyjności cieplnej niż obecne standardy.

(standardy wymagane przez Program określone są w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku).

Koszty kwalifikowane w Czystym Powietrzu – o co w tym chodzi? Musisz to wiedzieć!

 

Redakcja Termomodernizacja