Ryś to 4. część programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej”. Po programie dopłat do kolektorów słonecznych, dopłat do domów energooszczędnych oraz programie „Prosument”, przyszedł czas na pomoc w finansowaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wsparcie gospodarstw domowych.

 

 

Poza korzyściami finansowymi dla Beneficjentów, program przyniesie znaczący efekt edukacyjny, a najistotniejszą korzyścią dla społeczeństwa będzie poprawa jakości powietrza. Jak czytamy na stronie NFOŚiGW: udział społeczeństwa w działaniach na rzecz środowiska jest jednym z priorytetów Narodowego Funduszu.

Założonymi celami programu są: zmniejszenie emisji CO2 i pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców.


Rozpoczęcie naboru wniosków dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez banki i WFOŚiGW – spodziewane jest w I kwartale 2016 r.

Na co należy zwrócić uwagę, tym razem Narodowy Fundusz podzielił program priorytetowy na 2 części i dla każdej z nich przygotował odrębny szczegółowy zakres wymagań:

 • Część 4a) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez banki
 • Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednak wymagania te różnią się od siebie tylko w niewielkim stopniu – m.in. w punkcie Formy dofinansowania w przypadku banków (część 4a) są to kredyty bankowe i dotacje, zaś w przypadku Wojewódzkich Funduszy (część 4b) – pożyczki i dotacje. Różnica występuje też w określeniu Beneficjenta – w części 4a) Beneficjentem zostaje bezpośrednio osoba fizyczna lub inny podmiot, zaś w części 4b) bezpośrednim Beneficjentem są Wojewódzkie Fundusze, zaś osoby fizyczne, bądź inne podmioty zostają określone Beneficjentami końcowymi.


Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentem (lub Beneficjentem końcowym), czyli osobą która otrzyma dofinansowanie z programu, może zostać osoba fizyczna lub inny podmiot (jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa) posiadający prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) budynku mieszkalnego jednorodzinnego dopuszczonego do użytkowania.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

W przypadku, gdy właścicielem budynku jest więcej niż jedna osoba lub jeden podmiot, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi (jeśli pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę).


Jakie rodzaje przedsięwzięć mogą uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia, których można się podjąć w ramach programu, podzielone zostały na trzy grupy działań i ułożone w określonej kolejności:

 • grupa I – prace termoizolacyjne,
 • grupa II – instalacje wewnętrzne,
 • grupa III – wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.

Kompleksowa termomodernizacja

Beneficjent będzie miał możliwość podejmowania indywidualnych decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, polegających na realizacji jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac i spełnieniu wymaganych standardów dla poszczególnych elementów – zgodnie z wydzielonymi etapami i zakresem wymagań. Wykonanie elementów z Grupy II lub III uwarunkowane jest zrealizowaniem prac z Grupy I lub spełnieniem dodatkowych warunków, o których mowa w regulaminie.


Jaki jest okres wdrażania programu oraz okres kwalifikowalności kosztów?

Program realizowany będzie w latach 2015–2023, przy czym:

 1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r,
 2. środki wydatkowane będą do 2023 r.

Okres kwalifikowalności kosztów ustalony został na termin od 01.01.2015 do 31.11.2023 r. Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych przedstawiona została w projekcie.


Na jaką sumę został ustalony budżet programu?

Budżet na realizację celu programu wynosi do 400 mln zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 120 mln zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 280 mln zł.


Jakie są formy dofinansowania oraz intensywność dofinansowania?

Beneficjent może otrzymać wsparcie w postaci:

 • w przypadku realizacji przez banki (część 4a) – w formie kredytu oraz dotacji,
 • w przypadku realizacji przez WFOŚiGW (część 4b) – w formie pożyczki oraz dotacji.

Kredyt/pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W całości z dotacji pokrywane będą koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia oraz koszty niezbędnej dokumentacji projektowej (projekty: docieplenia dachu/stropodachu, wentylacji z odzyskiem ciepła, modernizacji instalacji co i cwu).

Otrzymanie kredytu/pożyczki wraz z dotacją możliwe będzie na realizację przedsięwzięć z grupy I (tylko w przypadku określonych przedsięwzięć) i grupy II oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej (grupa III).

W tym punkcie warto zatrzymać się nad kilkoma istotnymi szczegółami:

 • dla działań z grupy I dotacja będzie możliwa tylko w przypadku, jeśli wśród wybranych przedsięwzięć znajdzie się co najmniej ocieplenie ścian lub ocieplenie dachu (w przypadku dotacji 20%) lub co najmniej oba te elementy (w przypadku dotacji 40%),
 • dotacja na OZE cieplne wynosi obecnie 20%, jednak od 2017 r. będzie zmniejszona do 15%.

Przykłady wyjaśniające dotacje dla działań z grupy I:

 1. ocieplenie podłogi i/lub wymiana okien – 0 % dotacji (tylko kredyt/pożyczka),
 2. tylko ocieplenie ścian lub tylko ocieplenie dachu – 20 % dotacji,
 3. cieplenie ścian + ocieplenie podłogi (+ ewentualna wymiana okien) – 20 % dotacji,
 4. cieplenie dachu + ocieplenie podłogi (+ ewentualna wymiana okien) – 20 % dotacji,
 5. ocieplenie ścian + ocieplenie dachu – 40% dotacji,
 6. ocieplenie ścian + ocieplenie dachu + ( ewentualne ocieplenie podłogi + ewentualna wymiana okien) – 40% dotacji.

Na termoizolację okien i podłogi oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła przeznaczony będzie  wyłącznie kredyt/pożyczka preferencyjna. Jednak tu NFOŚiGW wychodzi naprzeciw Beneficjentom – bardzo istotnym założeniem programu Ryś jest możliwość równoczesnego skorzystania przez Beneficjenta z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła (np. Prosument, Kawka).


Sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać (w zależności od tego, gdzie chcemy uzyskać dofinansowanie):

 • w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze banków). Wykaz banków zostanie opublikowany na stronie NFOŚiGW,
 • w wojewódzkich funduszach, które podpiszą umowy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze WFOŚiGW).

Zestaw dokumentów wchodzących w skład w wniosku powinien zawierać:

 1. ocenę energetyczną budynku przed realizacją przedsięwzięcia, wykonaną przez konsultanta, zgodnie z procedurą określoną w załączniku „Wymagania techniczne”,
 2. dokumenty potwierdzające prawo własności budynku mieszkalnego mającego być przedmiotem prac remontowych zgodnie z programem,
 3. dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
 4. inne dokumenty wymagane przez bank lub NFOŚiGW (lub WFOŚiGW).

W celu poznania szczegółowych wymagań zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Program priorytetowy. Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”, dostępnym na stronie Narodowego Funduszu.

Ewelina Podlewska – Termo24.pl

Źródło: nfosigw.gov.pl