Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Założonym celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. Chcemy wykorzystać dobre doświadczenia NFOŚiGW przy dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne i odpowiadać na oczekiwania rynku. Zakładanym efektem ekologicznym programu jest ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych dla zdrowia mieszkańców pyłów. Poza korzyściami finansowymi dla Beneficjentów, program przyniesie znaczący efekt edukacyjny, a najistotniejszą korzyścią dla społeczeństwa będzie poprawa jakości powietrza.

Planuje się, że program będzie skierowany do osób fizycznych i innych podmiotów posiadających prawo własności (w tym współwłasności) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczonego do użytkowania. Proponowany budżet na lata 2015-2023 wynosi 300 mln zł.

Program w założeniach będzie obejmować przede wszystkim prace dociepleniowe budynku, ale przewiduje się też dofinansowanie instalacji wewnętrznych oraz źródeł ciepła. Prace termomodernizacyjne będzie dodatkowo premiowane dotacją.

Proponuje się udzielać dofinansowania w formie dotacji na koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia oraz na koszty niezbędnej dokumentacji projektowej. Planuje się, że koszty inwestycji będą dofinansowane w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego dotacja będzie dotyczyła jedynie przedsięwzięć termomodernizacyjnych złożonych z kilku elementów oraz montażu wentylacji mechanicznej. Przewidywana wysokość dotacji: od 10% do 30%. Wymiana źródeł ciepła oraz zastosowanie OZE będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu. Alternatywnie będzie można skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła.

Źródło: NFOŚiGW