Okres finansowania pożyczki to nawet 15 lat. Z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata spłaty może najpóźniej przypadać w roku, w którym najstarszy pożyczkobiorca kończy 75 lat (np. jeżeli w dniu składania wniosku Pożyczkobiorca ma 70 lat, maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat). Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki.
Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

Warunki udzielania pożyczek

 • Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” beneficjenta wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku, gdy kwota pożyczki przekracza kwotę 15.000 zł, wfośigw może ustalić dodatkowe zabezpieczenie w jednej z następujących form:

 1. notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 4, 5 lub 6 k.p.c.
 2. poręczenie wekslowe (awal),
 3. poręczenie według prawa cywilnego,
 4. przelew / cesja wierzytelności,
 5. zastaw rejestrowy lub zwykły.
 • W przypadku, gdy finansowane koszty kwalifikowane przedsięwzięcia będą przekraczać 53.000 zł, Fundusz może ustalić dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z zasadami zabezpieczeń obowiązującymi w funduszu.
 • Wypłata kwoty pożyczki nastąpi przelewem bezpośrednio na wskazany we wniosku o płatność rachunek bankowy wykonawcy lub sprzedawcy, po zakupie, dostawie lub montażu, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym. Pożyczkodawca poinformuje Nas o dokonaniu wypłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.
 • Jeżeli to my dokonamy zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy z własnych środków, wypłata kwoty pożyczki może również zostać dokonana na nasz rachunek bankowy , wskazany we wniosku o płatność.
 • Warunkiem przekazania kwoty pożyczki jest:
 1. skuteczne ustanowienie przez Nas wymaganych zabezpieczeń spłaty pożyczki oraz innych należności, a także zaakceptowanie przez Fundusz dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń;
 2. przedłożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności zgodnego ze wzorem protokołu odbioru częściowego, oraz dołączenie potwierdzonych przez Nas za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, w tym dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy, w sytuacji o której mowa wyżej;
 3. złożenie przez Nas oświadczenia w zakresie dokonania wyboru wykonawcy lub sprzedawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz zasadą celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków;
 4. przeprowadzenie wizytacji końcowej oraz sporządzenie zgodnego z wymaganym wzorem protokołu końcowego z realizacji przedsięwzięcia przez upoważnionego pracownika Funduszu, potwierdzającego realizację efektu rzeczowego – w przypadku wypłaty ostatniej raty pożyczki (nie dotyczy przypadku łącznego finansowania realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy pożyczki i umowy dotacji. 
 • Pierwsza wypłata kwoty pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Czyste powietrze.
 • Fundusz dokona wypłaty kwoty pożyczki w terminie do 30 dni od dnia spełnienia ostatniego z wymaganych warunków wskazanych wyżej.
 • W uzasadnionych przypadkach Fundusz może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od Nas złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Termin wypłaty pożyczki, o którym mowa wyżej, liczony jest wówczas od dnia dostarczenia przez Nas stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych dokumentów.
 • W przypadku stwierdzenia przez Fundusz nieprawidłowości w przedłożonych przez Nas dokumentach, w szczególności świadczących o realizacji przedsięwzięcia niezgodnie z umową, Fundusz może zawiesić wypłatę pożyczki lub dokonać wypłaty pożyczki w części uznanej za uzasadnioną.
 • W przypadku zawieszenia wypłaty pożyczki Fundusz może zobowiązać Nas do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których wypłata pożyczki zostanie wznowiona.
 • Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.
 • Spłata pożyczki może następować w równych miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki przekazanym przez Fundusz.
 • Możemy dokonać spłaty całości lub części pożyczki przed terminem jej spłaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Harmonogram spłaty pożyczki zostanie wysłany Nam nie później niż w terminie 14 dni od dnia każdorazowej wypłaty kwoty pożyczki listem zwykłym lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Funduszu wskazany w umowie lub zostanie udostępniony w dedykowanej aplikacji internetowej.
 • W przypadku zmiany oprocentowania lub spłaty przez Nas raty pożyczki w kwocie wyższej niż wymagana zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, Fundusz wyśle Nam nowy harmonogram spłaty pożyczki.
 • W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie podpisujemy, w dniu zawarcia umowy, w obecności upoważnionego pracownika Funduszu weksel własny „in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
 • Wartość zabezpieczenia stanowi kwota całej wymaganej wierzytelności oszacowana w oparciu o okres spłaty wnioskowanej pożyczki.

Ile wyniosą odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 10 000zł? Całe 240 zł (obecne oprocentowanie 2,4%). Czy warto? TAK. Tak preferencyjnej pożyczki nie dostaniemy poza programem Czyste Powietrze. 

Pożyczki z programu Czyste Powietrze – warunki udzielenia dofinansowania!

Kotły – jakie wymagania spełnią urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja