Wydawałoby się, że priorytetem jest komfort cieplny z jednoczesnym zmniejszeniem rachunków za ogrzewanie, jednak opłacalność jest zdecydowaną podstawą inwestycji. Dlatego rządowy Program jest niepowtarzalną okazją do faktycznego podjęcia decyzji o przystąpienia do poprawy izolacyjności swojego domu.

Czyste Powietrze a termomodernizacja

Celem Programu Czyste Powietrze to poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Trzeba powiedzieć jasno, że właśnie temu służy termomodernizacja – oszczędzaniu! A towarzysząca jej wymiana starych kotłów będzie miała ogromny wpływ na zmniejszenie niskiej emisji. Problemu, który jest bardzo poważny na skalę całej Polski.

Możliwość uzyskania współfinansowania w formie dotacji lub/i niskooprocentowanej pożyczki daje szansę na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Tylko takie prace termomodernizacyjne powodują zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Taki efekt przyczynia się do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. Obojętne jest, czy budynek jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewany przez kotły gazowe, węglowe czy też na biomasę. Już pierwsza zima po termomodernizacji jest czasem pierwszych oszczędności, które są proporcjonalne do wydatków inwestycyjnych. Im więcej zmieniliśmy (ulepszyliśmy), tym większych oszczędności można się spodziewać. Zapewne tylko raz  będzie można uzyskać wsparcie finansowe na dany budynek. Dlatego trzeba przeanalizować bardzo dokładnie potrzeby w zakresie poprawy izolacyjności naszego domu. Jeśli mamy docieplony budynek styropianem o grubości 5 – 8 cm to jest za mało! Program Czyste Powietrze daje możliwość dołożenia izolacji. Dlatego niech nas nie zmylą prowizoryczne docieplenia, bo brakło budżetu na odpowiednią izolacje. A jak ze ścianami fundamentowymi? Też często zapominany element.

Nasze „kopciuchy”

Kampania informacyjno-szkoleniowa prowadzona w całej Polsce informuje, żeby zwrócić uwagę czym palimy. W jakich kotłach. I jaki ma to wpływ na nasze zdrowie. Wciąż w społeczeństwie panuje przekonanie, że najbardziej szkodzą jakości powietrza duże elektrownie węglowe. Tymczasem największy udział w zanieczyszczeniach ma tzw. niska emisja, czyli pyły i szkodliwe substancje emitowane z lokalnych kotłowni i domowych pieców grzewczych, a także przez samochody i środki transportu. W wyniku tego problemu oddychamy powietrzem, w którym są nawet wielokrotnie przekraczane dozwolone normy stężeń substancji szkodliwych, takich jak: pył zawieszony (PM), tlenki azotu (NOx) czy benzo(a)pireny (BaP), wykazujący działanie rakotwórcze.
Polska jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600%. Największymi trucicielami to nieocieplone lub słabo ocieplone budynki. Termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji aż o 95% dla pyłów, 98% rakotwórczego benzo(a)pirenu, 80% dwutlenku siarki, 43% dla tlenków azotu czy w końcu o 72% dwutlenku węgla.

Ubóstwo energetyczne

Problem ten dotyczyć może aż 12,2% mieszkańców naszego kraju – a więc ok. 4,6 milionów Polaków wchodzących w skład 2,1 milionów gospodarstw domowych. Ubodzy energetycznie wcale nie muszą dysponować niskimi dochodami. Problem dotyka także osób lepiej sytuowanych, które to przeznaczają dużą część swojego domowego budżetu na koszty związane z energią. O ubóstwie energetycznym mówimy, kiedy na zapewnienie sobie ogrzewania obywatel przeznacza więcej, niż 10% swojego domowego budżetu. Najczęściej z tym zjawiskiem można spotkać się na terenach wiejskich i w małych miejscowościach – można mówić o ubóstwie energetycznym w przypadku aż 20% mieszkańców wsi.
Jak już wyżej wspomniano Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 rokiem z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane m.in. Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Dlatego kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła to jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów ograniczających smog na terenie naszego kraju.

Ogólne wymagania dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót w Czystym Powietrzu

INFOGRAFIKA|Jak uzyskać dofinansowanie w czystym Powietrzu? Nabór wniosków uruchomiony!!!

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.