Dnia 23 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW odbyły się konsultacje projektu Programu Priorytetowego RYŚ dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wzięli w nim udział m.in. właściciele domów jednorodzinnych oraz przedstawiciele gmin, których mieszkańcy chętni są do wzięcia udziału w Programie. Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia opinii na temat przedstawionych rozwiązań technicznych oraz zaproponowania sposobu ich realizacji.

Podczas spotkania przedstawiono ogólne wymogi wyjściowe dotyczące stanu budynku, który może być dopuszczony do udziału w programie. Konieczne jest w tym wypadku określenie jego minimalnego stanu technicznego tj. stanu technicznego fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej od gruntu, zagrzybienia, uwzględnienie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, a w przypadku domów o konstrukcji drewnianej – określenie przypadków wymagających dodatkowej ekspertyzy technicznej.
Program Priorytetowy RYŚ będzie szansą do uzyskania wsparcia przez grupę około 5 milionów potencjalnych beneficjentów, którymi są osoby fizyczne dysponujące istniejącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Obecnie właściciele domów jednorodzinnych skorzystać mogą ze środków Funduszu Termomodernizacyjnego, jednak stanowią oni jedynie 2% jego beneficjentów. Nie ma planów finansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych z funduszy unijnych. Wskaźniki potrzeb termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła w celu likwidacji niskiej emisji w tej grupie budynków w Polsce są bardzo wysokie co świadczy o potrzebie realizacji takiego programu.
 
Przed przystąpieniem do inwestycji konieczne jest:
 • potwierdzenie spełnienia minimalnego stanu technicznego dla budynku,
 • ocena stanu istniejącego budynku,
 • szczegółowe określenie prac termomodernizacyjnych (wytycznych) aby osiągnąć oczekiwany efekt rzeczowy i ekologiczny,
 • uproszczone przeliczenie efektu ekologicznego.

Kompleksowa termomodernizacja przedstawiona przez Narodowy Fundusz w ramach Programu RYŚ podzielona została na grupy zawierające działania do wykonania.

 
 • Grupa I: PRACE TERMOMODERNIZACYJNE: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, dachu, stropodachu, stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą).
 • Grupa II: INSTALACJE WEWNĘTRZNE: modernizacja wentylacji oraz instalacji c.o. i c.w.u.
 • Grupa III: WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I OZE (rozważenie zastosowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii m.in. kolektory, pompy ciepła, biomasa). Część inwestycyjna tej grupy finansowana jest z innych programów (np. RPO lub Programu KAWKA). Aby skorzystać z działań polegających na wymianie źródła ciepła konieczne jest wcześniejsze wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych.
 
Końcowym etapem będzie weryfikacja osiągnięcia efektu:
 • wizyta na budowie doradcy który potwierdzi wykonanie prac,
 • sporządzenie Raportu dla Inwestora o zrealizowaniu prac,
 • dokumentacja wymagana zgodnie z Prawem budowlanym.

W pilotażu Programu określono także kryteria techniczne prac termomodernizacyjnych dla czterech elementów (1-4), instalacji wewnętrznych dla trzech elementów(5-6) oraz wymiany źródła ciepła i OZE (7-8).

 
1. Ściany zewnętrzne.

 

 • Jeśli istniejące ściany zewnętrzne posiadają współczynnik przenikania ścian U≤0.30 [W/(m2*K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych. W przypadku podjęcia robót w zakresie ścian zewnętrznych minimalny standard powinien wynosić: U≤0.20 [W/(m2*K)].
 
2. Okna, drzwi zewnętrzne, drzwi garażowe.
 
 • Jeśli okna jednoramienne z zestawami dwuszybowymi to ze względów ekonomicznych nie wymaga się wymiany stolarki okiennej. W przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów minimalny standard powinien wynosić:
  • dla oknien: U≤0,90 [W/(m2* K)]
  • dla drzwi zewnętrznych i drzwi garażowe: U≤1,3 [W/(m2*K)].
 
3. Dachy, stropodachy.
 
 • Jeśli istniejący standard spełnia warunek: U≤0.30 [W/(m2*K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych dachu lub stropodachu. W przypadku podjęcia robót minimalny standard: U≤0.15 [W/(m2*K)].
 
4. Podłoga na gruncie, strop nad nieogrzewaną piwnicą.
 
 • Jeśli istniejący strop nad nieogrzewaną piwnicą spełnia warunek: U≤0.60 [W/(m2*K)] nie wymaga się prac termomodernizacyjnych. W przypadku podjęcia robót minimalny standard w ramach tych elementów powinien wynosić: U≤ 0.30 [W/(m2*K)].
 
5. Wentylacja.
 
 • Jeśli w budynku istnieje sprawna wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami – nie wymaga się dodatkowych prac. W przypadku podjęcia robót oczekiwany standard osiągany jest poprzez analizę sprawności istniejącej wentylacji w termomodernizowanym obiekcie, nawiewniki okienne (tam gdzie dotyczy), wspomagania wentylacji grawitacyjnej (tam gdzie dotyczy) oraz rekuperację, czyli wentylację z odzyskiem ciepła (tam gdzie dotyczy).
 
6. Instalacja c.o. i c.w.u.
 
 • Jeśli istniejące instalacje posiadają izolowane odkryte przewody oraz termostaty-nie wymaga się dodatkowych prac. W przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów oczekiwany standard osiągany jest poprzez analizę podstawowych elementów instalacji c.o. i c.w.u. na podstawie której, z uwzględnieniem źródła ciepła, prawidłowo można określić: wymianę grzejników (lub instalacja ogrzewania podłogowego), izolację odkrytych przewodów c.o. i c.w.u., termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne).
 
7. Źródło ciepła.
 
 • Nie ustalono minimalnych warunków dla istniejących instalacji. W celu osiągnięcia oczekiwanego standardu należy wykonać analizę doradczo – projektową (przygotowanie inwestycji do wymiany źródeł z Programu RYŚ lub innych środków finansowych, dostosowanie do wymagań technicznych tych programów), analizę dostępnych źródeł ciepła. Konieczne jest również obliczenie strat ciepła oraz dobór parametrów źródła i automatyki.
 
8. OZE cieplne, kolektory, pompy ciepła, biomasa.
 
 • Nie ustalono minimalnych warunków dla istniejących instalacji. W celu osiągnięcia oczekiwanego standardu należy wykonać analizę doradczo – projektową (przygotowanie inwestycji do wprowadzenia alternatywnych źródeł ciepła OZE z innych środków finansowych, dostosowanie minimalnych warunków technicznych do warunków określonych w innych programach).