Zawory TZM przede wszystkim stosowane są do regulacji temperatury w instalacjach dostarczających ciepłą wodę użytkową oraz w instalacjach centralnego ogrzewania.

Termostatyczne zawory mieszające mogą być ustawiane na Termostatyczne zawory mieszające przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka poparzeń podczas korzystania z instalacji c.w.u. Drugim powodem powszechnego stosowania TZM są względy ekonomiczne. Do zmagazynowania tej samej ilość energii, np. 63 000 kJ ciepła, zawartej w wodzie potrzeba: 250 litrowego zbiornika wody o temperaturze 75°C lub 375 litrowego zbiornika wody o temperaturze 50°C. Aby skorzystać z prysznica, gdzie temperatura wody wynosi 40°C trzeba zużyć taką samą ilość energii cieplnej zmagazynowanej w wodzie niezależnie od tego, czy ma ona temperaturę 50°C czy 75°C. Jednak wody o temperaturze 75° C zużyjemy mniej niż wody o temperaturze 50°C. Jeżeli objętość zbiornika (ilość wody) nie będzie wystarczająca do tego celu, należy liczyć się z większą ilością cykli grzania zbiornika w ciągu dnia. Wiąże się to ze wzrostem kosztu zużywanej w ciągu dnia energii.

Termostatyczny zawór mieszający

Ograniczyć ryzyko
Jednym z argumentów przemawiającym za podwyższaniem temperatury wody magazynowanej jest ryzyko obecności i rozwoju bakterii Legionelli, która ginie w temperaturze powyżej 55°C. Jeżeli nie zdecydujemy się na gromadzenie wody o wyższej temperaturze, to zalecane jest okresowe dezynfekowanie zbiornika c.w.u. przez podniesienie temperatury wody w podgrzewaczu do 70-80°C. Jak powszechnie wiadomo zmagazynowana w zbiorniku woda szybko nie ostygnie, aby móc bezpiecznie zasilić instalację, stąd kolejne ryzyko poparzenia wodą o podwyższonych parametrach. Rozwiązaniem może być zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego. Norma DIN 1988 defmiuje taki zawór jako zawór mieszający, regulowany temperaturą używany do mieszania wody gorącej z zimną w celu uzyskania wody ciepłej o niższej temperaturze najczęściej około 50°C. W ten sposób obniża się ryzyko poparzenia.

Zawory termostatyczne
Termostatyczne zawory mieszające mogą być ustawiane na temperaturę wody wyjściowej w zakresie 35°C – 60°C. Ich pierwotnym zastosowaniem były i gospodarstwa domowe, ale teraz zakres ich zastosowań znacznie wzrósł. Termostatyczne zawory mieszające mogą być instalowane bezpośrednio przy zbiorniku wody gorącej lub w pobliżu punktu czerpalnego, w zależności od typu zaworu i zaleceń producenta. Zaleca się montowanie termostatycznych zaworów mieszających przynajmniej 1 metr od punktu czerpalnego. Ma to na celu zminimalizowanie skoku temperatury wody ciepłej po otwarciu zaworu czerpa1nego, co występuje przy wszystkich tego typu urządzeniach. Jest to skutkiem wychłodzenia wody w komorze w efekcie dłuższego braku przepływu. W tej sytuacji zawór otwiera maksymalnie wlot wody gorącej dążąc do podniesienia temperatury wody zmieszanej. W momencie kiedy woda gorąca dopłynie do zaworu nastąpi jego automatyczna samo korekta i woda zmieszana będzie miała ponownie zadaną temperaturę. Użytkownik odczuje to w taki sposób, że woda przez krótką chwilę będzie za ciepła.

Funkcja antyoparzeniowa
W przypadku nagłego i całkowitego zaniku wody zimnej na wejściu zawór automatycznie zamyka wypływ wody z powodu niemożliwości utrzymania ustawionej na zaworze temperatury. Jest to tzw. „funkcja antyoparzeniowa” (zabezpieczenie przed zanikiem zimnej wody), która odcina wypływ wody z zaworu i w ten sposób zapobiega ewentualnym poparzeniom. Takie zachowanie zaworu nie jest wymagane w żadnej polskiej normie, tym niemniej dobry zawór powinien być zaprojektowany tak, aby następowało jego zamknięcie, jeżeli różnica temperatur między wodą zmieszaną i gorącą będzie nie mniejsza niż 9 lub 15°C (w zależności od typu zaworu). Jednym z wymogów jest to, by maksymalna nastawa temperatury wynosiła 55°C. Zanim zainstaluje się termostatyczny zawór mieszający należy zapewnić kompatybilność z istniejącą instalacją. Pożądane jest montowanie zaworu zwrotnego na wlocie wody gorącej i zimnej do zaworu. Instalacja zaworu zwrotnego uniemożliwia cofanie się wody do sieci przy niepracującym zaworze.

Gdzie stosować TZM
Zawory TZM przede wszystkim stosowane są do regulacji temperatury w instalacjach dostarczających ciepłą wodę użytkową oraz w instalacjach centralnego ogrzewania, w następujących rozwiązaniach: ze względu na bezpieczeństwo, w instalacjach mogących spowodować oparzenia: np. w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, w domach opieki, w hotelach itp., ze względu na komfort użytkownika, w rozbudowanych instalacjach wodnych o dużej ilości punktów czerpa1nych i punktów z różnymi przepływami np. w ośrodkach sportowych, w więzieniach, koszarach, szkołach, w hotelach, salonach fryzjerskich, ze względów praktycznych, w instalacjach wymagających ścisłej kontroli temperatury wody: laboratoria fotograficzne, chemiczne instalacje przemysłowe, rzeźnie, ze względów ekonomicznych, w instalacjach w których wydajność energii i wody są ważne: prysznice oraz baterie łazienkowe czasowe i elektroniczne na wodę wstępnie zmieszaną.