O Czyste Powietrze walczy województwo świętokrzyskie!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu pożyczkowego dla osób fizycznych AURA.
Program AURA dotyczy ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków. Przewidywany termin zakończenia naboru wniosków 31.07.2018 r. Dofinansowaniem objęte są inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nowych jak i  modernizowanych!

Na co można składać wnioski?

Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych istniejących

1) Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem:

a) stałym (węgiel, biomasa)
b) olejowym na opalane paliwem gazowym, lub na źródła ciepła wykorzystujące
wyłącznie energię elektryczną,
c) gazowym na źródła ciepła wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną.
przy czym wymiana pieców/ kotłów wymieniona w punktach od a do c wymaga
trwałego odłączenia od instalacji obecnego kotła.

2) Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od
instalacji obecnego kotła/pieca.
3) Termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów,
stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów
piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), modernizacja/ montaż instalacji
wentylacyjnej, w tym rekuperacja, wynikająca z audytu energetycznego określającego
możliwe do wykonania działania mające na celu dostosowanie obiektu do
obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.
4) Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.
5) Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią
elektryczną.
6) Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.
7) Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.

Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nowobudowanych:

1) Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią
elektryczną.

2) Zakup i montaż kotłów na paliwo:

a) gazowe,
b) biomasę spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690) wyłącznie na
terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

3) Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
4) Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.
5) Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.
6) Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.
7) Zakup i montaż rekuperatora.

Dla kogo i jaki poziom pomocy?

Pomoc finansowa może zostać udzielona osobom fizycznym, w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Dofinansowanie w formie pożyczki może sięgać 100% kosztu kwalifikowanego.  Minimalna kwota pożyczki 6 000 zł.

Do Programu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone przed złożeniem wniosku
do Funduszu, a inwestycje mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania.

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.