W przypadku dochodów uzyskiwanych w walutach obcych, do wyliczenia dochodu stosuje się średni kurs NBP z dnia ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy okres podatkowy jest określany inaczej, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego.
Intensywność dofinansowania ustalana jest w zależności od możliwości skorzystania z odliczenia ulgi termomodernizacyjnej, która wchodzi w życie dla kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych poniesionych od 1.01.2019r., zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga termomodernizacyjna stanowi uzupełnienie wsparcia dotacyjnego w Programie dla wnioskodawców:

  • których dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1509, z późn. zm.),
  • którzy uzyskują dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm.)

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez nich rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.
Osoby fizyczne, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego kwalifikuje do Grupy VII tabeli 2, a ich dochód stanowiący podstawę do opodatkowania wynosi powyżej 125 528 zł, nie kwalifikują się do dofinansowania w formie dotacji.

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej ma odzwierciedlenie w intensywności dofinansowania dotacyjnego określonego w tabeli poniżej.

INFOGRAFIKA| zakres wniosku w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.