Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na popularne i często zadawane pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze.

W jakiej formie wniosek może być wypełniony?

  1.  w wersji elektronicznej i przesyłany elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej,
  2. w wersji elektronicznej w aplikacji internetowej, przesyłany elektronicznie bez podpisu elektronicznego i złożony w WFOŚiGW w wersji papierowej,
  3. w wersji papierowej, pobranej ze strony WFOŚiGW lub w siedzibie WFOŚiGW, podpisany i złożony w WFOŚiGW.

Jak brzmi szczegółowa definicja jednego gospodarstwa domowego?

Przez Gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:
           1) małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
           2) rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
          3) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
          4) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
        5) osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą się o dofinansowanie.
Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Czy członkowie gospodarstwa domowego muszą mieć adres zameldowania w przedmiotowym budynku?

W Programie  Czyste Powietrze nie ma kryterium według zameldowania osób. To  Wnioskodawca określa zgodnie z definicją Gospodarstwa domowego kto wchodzi w skład tego gospodarstwa.

Czy można ocieplić dach nad nieogrzewanym obecnie poddaszem, przy zamiarze adaptacji poddasza na użytkowe.

W programie jest określone ,że kosztem kwalifikowanym może być jedynie koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego. Jeżeli poddasze na chwilę obecna nie jest użytkowe i nie jest ogrzewanie, jego ocieplenie nie może być wliczone do kosztów kwalifikowanych.

Jak należy traktować budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 2002 r, a dom budowano w systemie gospodarczym i uzyskano pozwolenie na użytkowanie po 10 latach tj, np. w roku 2012 r.?

Tego typu budynki należy traktować jako te, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Zaczęto je budować na wówczas wymagane warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy do dochodu należy doliczyć stypendium socjalne, naukowe dziecka (studenta), do 25 roku życia, które jest zameldowane w domu, lecz mieszka i studiuje poza miejscem zamieszkania ?

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym jest to suma dochodów wszystkich osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

Natomiast przez Gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się: dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25 roku życia.

Dochód stanowią m.in. : stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.

Jeżeli student nie jest uznany za samodzielnego finansowo, nie ma stałego źródła utrzymania, to do dochodu osób w gospodarstwie domowym  należy doliczyć stypendium dziecka ( studenta) do 25 roku życia.

Czyste Powietrze – wniosek na termomodernizację domu istniejącego

Przykład wypełnionego wniosku w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja