Poniżej kilka popularnych pytań i wątpliwości jakie pojawiają się na spotkaniach z funduszami

1.Jak powinno traktować się inwestycję przy zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z działaniami termomodernizacyjnymi. Wcześniej budynek gospodarczy był nieogrzewany. Czy przedsięwzięcie takie można traktować jako budowa nowego budynku, czy jako działania termomodernizacyjne?

Dofinansowanie ze środków Programu Czyste Powietrze dotyczy tylko budynków jednorodzinnych służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że dopiero po dokonaniu zmiany sposobu użytkowania właściciel będzie mógł aplikować o środki z pp. Czyste powietrze.

2. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe ( np. piec i kominek)czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł? Czy tylko ten jeden wymieniany piec?

Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe np. piec i kominek wówczas zgodnie z zapisami PP pkt 7.6 ppkt 2) wymieniane źródło ciepła ma być trwale wyłączone z użytku. Kominek, który nie pełni roli podstawowego źródła ciepła w domu, pełniąc jedynie funkcję rekreacyjną/dekoracyjną nie musi być demontowany.

3. Czy ekspertyza ornitologiczna jest wymagana czy zalecana? Na jakim etapie powinno się sprawdzić ekspertyzę – na etapie składania wniosku, wizyty dopuszczającej, wizyty końcowej? (Zał. nr 1 Wymagania techniczne pkt. I ppkt.1).

Nie ma obowiązku wykonania ekspertyzy chiropterologicznej/ ornitologicznej, jednak należy pamiętać, że niszczenie siedlisk dzikich zwierząt będących pod ochroną jest zakazane. W przypadku, gdy przedstawiciel wfosigw w trakcie wizytacji dopuszczającej zauważy występowanie w budynku ww. zwierząt, powinien on zanotować ten fakt w tabeli umieszczonej w punkcie I Protokołu dopuszczającego. Wnioskodawca będzie musiał w tym zakresie złożyć wyjaśnienia, lub przedłożyć zezwolenie RDOŚ na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Należy zwrócić uwagę, że prawdopodobnie realizacja inwestycji będzie musiała być przesunięta w czasie. Oględzin budynku pod kątem występowania siedlisk gatunków, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183, z późn. zm) dokonuje Wnioskodawca w przypadku, gdy zamierza przeprowadzić prace termomodernizacyjne budynku. Wnioskodawca decyduje także, że należy dokonać ekspertyzy – po stwierdzeniu występowania ww. gatunków zwierząt.

4. Co rozumieć przez stwierdzenie „ nie jest uzasadnione ekonomicznie” (zapis przy sieciach cielnych i gazowych). Czy rozumieć to przez to że: a) np. przyłączenie się do sieci cieplnej jest droższe inwestycyjnie niż zainstalowanie np. kotła węglowego b) analiza ekonomiczna uwzględniająca koszty eksploatacyjne wskazuje że droższe w utrzymaniu jest podłączenie do sieci c) prosty czas zwrotu SPBT dla sieci ciepłowniczej jest wyższy niż dla montowanego kotła węglowego d) wszystkie odpowiedzi są akceptowalne.
Określenie „nie jest uzasadnione ekonomicznie” podłączenie do sieci ciepłowniczej/ gazowej oznacza, że przeprowadzono ekspertyzę na podstawie której jednoznacznie można stwierdzić, że: dokonano analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej/ sieci gazowej i stwierdzono, że na chwilę złożenia wniosku koszty podłączenie do sieci ciepłowniczej/ gazowej wielokrotnie przewyższają koszty podłączeń do sieci cieplnej/ gazowej w danym obszarze oraz plany Gminy nie przewidują w najbliższej przyszłości inwestycji lub wsparcia, które umożliwiło obniżyło by koszty podłączenia budynku do sieci.

5. Co rozumiemy przez termin „zakończone zadanie”?
„Zakończone zadanie” oznacza zakończenie etapu prac np. docieplenia ścian, albo wymiany okien. Zakończenie wszystkich zadań opisanych we wniosku aplikacyjnym kończy przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie. Data zakończenia ostatniego zadania jest datą zakończenia przedsięwzięcia i potwierdzana jest w Protokole końcowym.

6. Jaki jest sposób wyliczenia osób w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy wnioskodawcą jest mężczyzna (współwłaściciel nieruchomości) zamieszkujący wspólnie z rodzicami (osiągającymi dochody) i siostrą (nieosiągającą dochodu) w przypadku, gdyby mężczyzna ten gospodarował i zamieszkiwał razem z osobami wymienionymi wyżej oraz w przypadku, gdyby zamieszkiwał, ale nie gospodarował wspólnie z tymi osobami. W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części C, w punkcie I Definicje, nie wskazano osób spokrewnionych (m.in. siostry, brata).
W każdym przypadku do średniego dochodu miesięcznego będą wliczane dochody wnioskodawcy i osób tworzących razem z nim gospodarstwo domowe. W ust 7.2 programu priorytetowego Czyste Powietrze wskazano, że intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. W sytuacji pierwszej dotyczącej wspólnego gospodarowania – do gospodarstwa domowego wliczani byliby rodzice i wnioskodawca, w drugiej, bez wspólnego gospodarowania– sam wnioskodawca. Zgodnie z definicja gospodarstwa opracowana m.in. w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinnych i ustawy o pomocy społecznej, Siostra, bez względu na to, czy osiąga dochody, czy też nie, nie jest wliczona do gospodarstwa domowego.

7. Czy świadczenie wychowawcze 500 + należy ujmować przy wyliczaniu dochodu celem uzyskania dotacji. Z definicji dochodu zamieszczonej w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie nie wynika wprost, aby powyższe świadczenie wliczać, jednak we wniosku o dofinansowanie w części C 1.1. istnieje możliwość zaznaczenia dochodu w punkcie 202 jako „inny”.
W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części C wskazano, że do dochodu nie są wliczane m.in: świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r. poz.195, z późn.zm.). Zatem świadczenie 500+ nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

8. Jaki jest rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, w przypadku, gdy Wnioskodawca uzyskał dochód poza granicami RP (ze stosunku pracy a także z prowadzonej działalności gospodarczej) i wszelkie rozliczenia z tym związane składa w organie podatkowym poza granicami RP.
Podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce i mogą przedstawić odpowiedni dokument PIT. Podatnik może również wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o zaświadczenie o uzyskanych dochodach. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym.

9. Czy, w przypadku uzyskiwania przez rolników dopłat w ramach systemu wsparcia bezpośredniego i innych, dopłaty te należy wykazać jako odrębny dochód?
Nie. Dopłaty wypłacane przez Agencję Płatniczą w ramach wspólnej polityki rolnej nie są wliczane do dochodu. Nie są wymieniane w Instrukcji wypełniania wniosku jako wliczane do dochodu.

10. Czy możliwa jest sytuacja, gdy wnioskodawca do rozliczenia przedłoży tylko faktury za materiały a prace wykona siłami własnymi tj. w ramach rozliczenia dostaniemy faktury np. za zakup pieca a montaż urządzenia wykona wnioskodawca lub ktoś inny ale bez rachunku?
Tak, możliwe jest wykonanie prac zawartych w zakresie rzeczowym siłami własnymi, jednak za te prace wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania. Wykonanie robót we własnym zakresie nie jest kosztem kwalifikowanym. Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na zakupiony materiał i urządzenia na podstawie przedstawionych faktur.

źródło: informacje wfosigw/nfosigw

Jak wygląda ocena wniosków? Co weryfikuje wfośigw na wizycie dopuszczającej?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.