Rozliczenie częściowe lub końcowe

Program Czyste Powietrze zakłada, że wypłata dofinansowania może być zrealizowana albo na zakończenie realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej elementów.

Częściowe rozliczenie dofinansowania

W przypadku chęci uzyskania częściowego rozliczenia należy wystąpić do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozliczenie części inwestycji oraz wypłatę środków za wykonane już prace. W tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową. Wzór załącznika o płatność jest załącznikiem do umowy dotacji. Znajduje się również na Portalu Beneficjenta.

Do wniosku należ dołączyć PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta – jeśli prace wykonał osobiście. Protokół odbioru jest dokumentem, który potwierdza realizację części prac zgodny z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym przedsięwzięcia (załącznik umowy o dofinansowanie). Do częściowego rozliczenia wypełnić należy odpowiednie elementy zgodnie ze stanem rzeczywistym.

W protokole odbioru częściowego beneficjent składa również oświadczenia m.in., że:

 • Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte
  protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.
  umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
 • Przedmiot częściowej/ całościowej realizacji przedsięwzięcia spełnia wymagania techniczne
  określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze ww. programu;
 • Przedmiot częściowej/ całościowej realizacji przedsięwzięcia odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany w budynku objętym przedsięwzięciem i jest gotowy do eksploatacji;
 • Instalacja: c.o. i c.w.u. lub c.o. lub c.w.u., wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,
  mikroinstalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne została uruchomiona i funkcjonuje bez
  zakłóceń (jeśli dotyczy przedsięwzięcia we wniosku);
 • Beneficjent otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym
  protokołem;
 • Certyfikaty/etykiety/zaświadczenia/atesty wyrobów budowlanych, urządzeń.

Do wniosku oprócz wspomnianego protokołu odbioru częściowego należy załączyć:

 • dowody księgowe, które potwierdzają dokonanie zakupu materiałów czy usług (rachunki, faktury)
 • listę umów zawartych z wykonawcami (jeśli zostały zawarte)
 • potwierdzenie dokonania przelewu albo inny dokument potwierdzający uregulowanie dowodów księgowych
 • dokument potwierdzający złomowanie zdemontowanego źródła ciepła (jeśli dokonywany był demontaż kotła na paliwo stałe).

Następnie pracownik merytoryczny Funduszu dokonuje weryfikacji wniosku o płatność. Jeśli wniosek zostanie oceniony negatywnie, to Fundusz wzywa wnioskodawcę, aby dokonał korekty. Natomiast pozytywna weryfikacja wniosku uruchamia proces wypłaty dotacji. Dotacja powinna być wypłacona w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność.

Końcowe rozliczenie dofinansowania

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płatności końcowej. Tutaj także beneficjent programu składa wniosek o płatność, który również podlega weryfikacji dokonywanej przez pracownika Funduszu.

Wypłata dotacji w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja