Wypłata dotacji lub pożyczki odbywa się na podstawie WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, którego druk do pobrania jest na portalu beneficjenta.

Jak wiemy od wojewódzkich funduszy wiele trudności sprawia poprawne rozliczenie dotacji. Dlatego prezentujemy kilka wskazówek, które na pewno usprawnią i zapewne przyspieszą wypłatę dofinansowania.

 1. Rachunek bankowy. Jeśli chcemy, aby na nasz rachunek zostało wypłacone dofinansowanie to musimy przedstawić dokument poświadczający opłacenie z własnych środków dowodów księgowych załączonych do wniosku.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokument(y) dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie faktur oraz innych równorzędnych dowodów księgowych ( przelew winien być dokonany z rachunku beneficjenta wskazanego powyżej oraz we wniosku o dofinansowanie). W przypadku faktur opłaconych gotówką, warto dołączyć dowody KP, lub zwykłe poświadczenie od sprzedawcy lub wykonawcy ze otrzymał pieniądze. Dokumenty te dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta.
 3. Faktury i inne dokumenty finansowe powinny mieć opis umożliwiający zidentyfikowanie zrealizowanego zakresu robót. Np. Demontaż kotła węglowego wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego model, typ moc. Inny przykład: Docieplenie stropu styropianem o grubości 15 cm lambda 0,031W/mK na powierzchni 100m2. Jeśli wystawiona faktura nie posiada takowego opisu, warto dołączyć od wystawcy rachunku załącznik do faktury – specyfikację szczegółową czego dotyczy faktura/rachunek. W celu ułatwienia identyfikacji zakresu rzeczowego – warto operować terminologią wykorzystywaną w Programie Czyste Powietrze. Krótko i zwięźle.
 4. Faktury winny być wystawione na Beneficjenta.

Załączniki do wniosku o płatność – konieczne do wypłaty dotacji !

Bardzo wiele składanych wniosków o płatność nie posiada podstawowych załączników, które są niezbędne do potwierdzenia prawidłowości wykonania robót z harmonogramu o dofinansowanie. Brak załączników powoduje wydłużenie rozpatrywania wniosku o płatność i konieczność wezwania do uzupełnienia. I kolejny czas na oczekiwanie na rozpatrzenie.

 • Zestawienie załączonych dowodów księgowych (zgodnie ze wzorem), wskazanych we wniosku o płatność,
 • Oryginały dowodów księgowych (imienne faktury lub inne równorzędne dowody księgowe), zgodne z zestawieniem wyżej, potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia; dowody księgowe powinny zostać wystawione na beneficjenta,
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności faktur lub rachunków,
 • Protokół odbioru robót wykonawcy/protokół końcowy, obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem,
 • Kopie umów z wykonawcami/ dostawcami (jeśli środki będą przekazywane na konto wykonawcy/dostawcy) – poprawność wypełnienia protokołu również będzie tematem naszych wpisów.
 • Certyfikaty/etykiety/zaświadczenia/atesty wyrobów budowlanych, urządzeń na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych określonych w Programie Czyste Powietrze wbudowanych/zamontowanych materiałów/urządzeń.
 • Zdjęcia tablic znamionowych zainstalowanych urządzeń lub kopie kart technicznych lub kart gwarancyjnych, w których wskazano markę, model, typ, moc zamontowanych urządzeń.
 • W przypadku montażu kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) należy dołączyć certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009  (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe wydane przez jednostkę certyfikującą.
 • Imienny dokument (wystawiony na beneficjenta) potwierdzający złomowanie kotłów na paliwo stałe, piecy wolnostojących typu koza, trzony kuchenne.

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.