Pozostałe zagadnienia, które podczas szkolenia poruszą eksperci Narodowego Funduszu, to: ogólne informacje dotyczące poddziałania 1.3.2, kwestia samego zgłoszenia i przygotowania go w generatorze wniosków o dofinansowanie, a także pomoc publiczna w kontekście wdrażania poddziałania 1.3.2, analiza kosztów i korzyści we wniosku oraz załączniki finansowe oraz procedury zawierania umów.

Na szkolenie można rejestrować się do 20 kwietnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW.

Spotkanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych odbędzie 24 kwietnia br. się w NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3A). Szkolenie jest bezpłatne.

W ramach poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych. Na ten cel zarezerwowano 300 mln zł, ale minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioski NFOŚiGW będzie przyjmował do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie będzie mogło obejmować takie działania, jak: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Wnioskodawcami poddziałania 1.3.2 mogą być spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) – w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych), a także z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szczegóły naboru dla poddziałania 1.3.2 znajdują się na stronie programu.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej