1. Certyfikaty/etykiety/zaświadczenia/atesty wyrobów budowlanych, urządzeń na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych określonych w Programie Czyste Powietrze wbudowanych / zamontowanych materiałów/urządzeń

Dla potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych określonych w Programie Czyste Powietrze należy do wniosku o płatność załączyć stosowne dokumenty. Mają na celu jednoznaczne zidentyfikowanie, czy zakupiony lub zamontowany produkt spełnia warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, i tak np.:

  • dla kotła gazowego dokument potwierdzający klasę energetyczną A;
  • dla termomodernizacji – certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów izolacyjnych;
  • dla stolarki otworowej – certyfikat lub deklaracja zgodności producenta dla każdej zamontowanej sztuki ze wskazaniem minimalnego współczynnika przenikania ciepła U dla całego okna, lub drzwi a nie np. dla samej ramy lub wkładu szybowego.\
  • dla pozostałych – inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych (WT 2021).

         B.  Zdjęcia tablic znamionowych zainstalowanych urządzeń lub kopie kart technicznych               lub kart gwarancyjnych, w których wskazano markę, model, typ, moc zamontowanych                 urządzeń.

Dla potwierdzenia wykonania i wykazania spójności z innymi dokumentami należy dostarczyć zdjęcie tablicy znamionowej zamontowanego urządzenia, np. kotła gazowego, kotła na paliwo stałe, pompy ciepła, wentylacji mechanicznej, instalacji solarnej lub fotowoltaicznej.

Załącznik ma na celu rzeczywiste potwierdzenie zamontowania danego urządzenia wskazującego markę, typ i model z przedłożoną inną dokumentacją np. fakturą lub innym dokumentem księgowym, protokołem odbioru i certyfikatami.

        C. W przypadku montażu kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)

Należy dołączyć certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe wydane przez jednostkę certyfikującą.

      D. Imienny dokument (wystawiony na beneficjenta) potwierdzający złomowanie                   kotłów na paliwo stałe, pieców wolnostojących typu koza, trzony kuchenne.

Jeżeli przedmiotem Projektu (zakresem wskazanym we wniosku o płatność) jest wymiana źródła ciepła niespełniającego wymagań technicznych określonych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, konieczne jest dostarczenie potwierdzenia trwałego wyłączenia z eksploatacji takiego źródła w postaci imiennego protokołu zezłomowania (dotyczy kotłów na paliwo stałe, pieców wolnostojących typu koza itp.)

Dla potwierdzenia wyłączenia z użytkowania innych pieców np. pieców kaflowych, kuchni wolnostojących itp. należy przedłożyć oświadczenie Beneficjenta o wyłączeniu dotychczasowego, niespełniającego wymagania Programu źródła ogrzewania z użytkowania i użytkowania wyłącznie nowego źródła ciepła, zamontowanego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.