Ogólne zasady poprawnego wyplenienia wniosku o płatność wraz z załącznikami gwarantuje nam szybką wypłatę oczekiwanego dofinansowania.

–      Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej PORTALU BENEFICJENTA

–      Do wniosku dołącza się dokumenty, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku o płatność, w tym:

 1. a) Oryginalne następujące dokumenty:
 • Zestawienie załączonych dokumentów księgowych (tabela będąca załącznikiem nr 1 do wniosku
  o płatność);
 • Dowody księgowe (imienne faktury lub inne równorzędne dowody księgowe);
 • Protokoły odbioru (wykonawcy odbioru robót lub wbudowania materiałów)
 1. b) Pozostałe dokumenty, tj. certyfikaty, karty produktu producenta, dokumenty potwierdzające dokonanie płatności, umowy z wykonawcami, dokumenty potwierdzające otrzymanie dofinansowania z innych źródeł winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się potwierdzenie przez Beneficjenta.

–      Dla każdej realizowanej inwestycji (etapu całej operacji) można złożyć oddzielny wniosek (wniosek o płatność pośrednią/wniosek o płatność końcową), jednak należy mieć na uwadze, iż chcąc złożyć kolejny wniosek
o płatność należy wcześniej rozliczyć poprzedni wniosek o płatność.

–      Dane finansowe podane we wniosku o płatność, zestawieniu dokumentów księgowych, oraz protokołach odbioru wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

–       Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

 • wniosek wraz z zestawieniem dokumentów księgowych i protokoły odbioru zostały podpisane przez Beneficjenta w wyznaczonym do tego miejscu (wraz z datą jeśli wymagane);
 • wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku i załączników;
 • załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z listą załączników, wskazaną we wniosku
  o płatność).

Co wpisać we Wniosku o płatność?

Źródło: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl

Uwaga! Ograniczenie dla kotłów biomasowych wycofane w Czystym Powietrzu!

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.