Po zawarciu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca uzyskuje charakter Dotowanego. Pierwsze składane rozliczenia przedkładane są już przez Dotowanych, którzy zakończyli realizację przedsięwzięcia.

Ważne informacje:

  1. Wypłata dotacji na konto Wykonawcy.

Wypłata kwoty dotacji może nastąpić przelewem bezpośrednio na wskazany we wniosku o płatność rachunek bankowy wykonawcy lub sprzedawcy, po zakupie, dostawie, montażu urządzeń, instalacji lub wyrobów budowlanych, objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym

2. Fundusz po wykonaniu przelewu poinformuje Dotowanego o dokonaniu wypłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.

Warunkiem wypłaty środków na rachunek wykonawcy jest zawarcie przez dotowanego pisemnej umowy z wykonawcą robót, w której wskazany będzie numer rachunku bankowego wykonawcy.

3. Wypłata dotacji na konto Dotowanego.

Jeżeli Dotowany dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy z własnych środków, wypłata kwoty dotacji może również zostać dokonana na rachunek bankowy Dotowanego, wskazany we wniosku o płatność.

Warunki przekazania kwoty dotacji

  • skuteczne ustanowienie przez Dotowanego zabezpieczenia zwrotu dotacji oraz innych należności. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie Dotowany podpisuje w dniu zawarcia umowy weksel „in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
  • przedłożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, protokołem wykonawcy oraz dołączenie potwierdzonych przez Dotowanego faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, w tym dokumentów potwierdzających dokonania zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy (jeśli wykonał zapłaty wykonawcy).

Uwaga!

Pierwsza wypłata kwoty dotacji może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

  • Fundusz wypłaci dotację w terminie do 30 dni pod warunkiem spełnienia warunków umowy.
  • W uzasadnionych przypadkach Fundusz może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od Dotowanego złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Termin wypłaty dotacji, o którym mowa wyżej liczony jest wówczas do dnia dostarczenia przez Dotowanego stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych dokumentów.
  • W przypadku stwierdzenia przez Fundusz nieprawidłowości w przedłożonych przez Dotowanego dokumentach, w szczególności świadczących o realizacji przedsięwzięcia niezgodnie z niniejszą umową, Fundusz może zawiesić wypłatę dotacji lub dokonać wypłaty dotacji w części uznanej za uzasadnioną.

Dofinansowanie dla domów istniejących w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.